نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار محترم گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکترای گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

10.22111/jsr.2020.25628.1791

چکیده

مسائل مربوط به قلمرو و قلمروخواهی/قلمروسازی به‌عنوان بُن‌مایه بسیاری از موضوعات و پدیده‌های جغرافیای سیاسی، هنگامی‌که با کشمکش همراه باشند اهمیت زیادی می‌یابند. کشمکش‌های سرزمینی و قلمرویی به نوبه خود می‌توانند از دین/مذهب متاثر شوند. به‌طوری‌که موضوعات دینی/مذهبی می‌توانند از یکسو منجر به‌وقوع کشمکش‌های سرزمینی ‌شوند؛ و از دیگرسو، ادعای مالکیت و حاکمیت بر یک سرزمین واحد از سوی گروه‌های مذهبی/دینی متفاوت می‌تواند پدیدآورنده کشمکش‌های سرزمینی باشد. منطقه جنوب آسیا یکی از مناطقی است که در آن کشمکش‌های سرزمینی به‌خوبی قابل مشاهده می‌باشد. این منطقه، نخست پس از سلطه بریتانیا وسپس، بعد از تجزیه در سال 1947م. شاهد بروز هرچه بیشتر کشمکش‌های سرزمینی در درون کشورها و بین کشورهای عضو بوده که در موارد متعددی این کشمکش‌ها از دین/مذهب تاثیر پذیرفته است؛ بطوری‌که پیامدهای مستقیمی بر کل منطقه داشته است.
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، به این می‌پردازد که چگونه متغیر دین/مذهب بر کشمکش‌های سرزمینی در منطقه جنوب آسیا تاثیرگذاشته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، دین/مذهب نه به تنهایی، بلکه به عنوان یک متغیر میانجی مهم در کنارعواملی مانند ملی‌گرایی و نژادگرایی در بروز کشمکش‌های سرزمینی دراین منطقه تاثیرگذاربوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Impact of Religion on Territorial conflicts in South Asia

نویسندگان [English]

  • Marjan Badiee Azandahi 1
  • Moein Barzegarzadeh Zarandi 2

1 Assistant Professor, Department of Political Geography, University of Tehran

2 PhD student in the Department of Political Geography, University of Tehran

چکیده [English]

Issues related to territory and territoriality as the basis of many political geography subjects and phenomena are more considerable when accompanied with conflicts. Territorial conflicts can spring from religions. That is to say, religious issues may lead to territorial conflicts. Moreover, claiming the ownership and sovereignty of a region by different religious groups can cause territorial conflicts as well. One of the regions in the world where territorial conflicts are well visible is South Asia. This region has faced an increasing incidence of territorial conflicts within and between member states, initially after the Britain domination and then after it’s division in 1947, which has had a direct impact on the entire region and in many cases these conflicts have been affected by the religious.
The present research with the use of descriptive-analytical method and referring to library sources, aims to clarify the impact of religion variable on territorial conflicts in South Asia. The results indicate that religion as an important mediating variable, along with other factors like nationalism and racism has been effective in territorial conflicts in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territory
  • religion
  • conflict
  • territorial conflicts
  • south Asia region