نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجو دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه‌ پیام‌نور، تهران

10.22111/jsr.2020.27478.1858

چکیده

شاخص رقابت‌پذیری هرساله توسط مجمع جهانی اقتصاد برای تعداد قابل‌توجهی از کشورها اندازه‌گیری و انتشار می‌یابد. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه «سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبه‌قاره هند از منظر شاخص‌های رقابت‌پذیری در مقایسه با کشور ایران»، در دوره زمانی 2016 تا 2018 می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک‌های آنتروپی شانون، ویکور، آمار خودهمبستگی فضایی موران جهانی و از نرم‌افزار Arc Gis استفاده ‌شده است. نتایج این پژوهش از نظر بررسی شاخص-های رقابت‌پذیری جهانی طی بازه زمانی مورد مطالعه نشان داد کشور هند در جایگاه نخست و کشور بوتان در آخرین جایگاه قرارگرفته است. کشور ایران به ترتیب با کسب میزان ضرایب ویکور 305/0، 336/0 و 327/0 جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج مدل ضریب تغییرات (c.v) حاکی از آن بود که میزان نابرابری کشورها در برخورداری از شاخص-های مورد مطالعه طی سه سال آهنگ سیر نزولی داشته است. سوال اصلی تحقیق این است که کشور ایران از لحاظ شاخص‌های جهانی رقابت‌پذیری نسبت به کشورهای شبه‌قاره در چه وضعیتی قرار دارد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation And Assessment Of The Sub - Continent Countries In Terms Of Global Competitiveness Indices Compared To Iran

نویسندگان [English]

  • nafise marsosi 1
  • majid akbari 2
  • masome ansari 3
  • vahid boostan ahmadi 4

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran

2 PhD student in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran,

3 PhD student in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran,

4 PhD student in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran,

چکیده [English]

The Competitiveness Index is measured and published annually by the World Economic Forum for a significant number of countries. In this regard, the main purpose of this study is to "measure and assess the position of Indian subcontinent countries in terms of competitiveness indicators compared to Iran", in the period 2016 to 2018. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. Sharon's entropy techniques, Vikor, Moran's global spatial self-correlation statistics, and the Arc Gis software were used to analyze the data. The results of this study in terms of the study of global competitiveness indicators during the period under study showed that India is in the first place and Bhutan is in the last place. Iran, with a score of 0.305, 0.336 and 0.327, has the second place, respectively. Also, the results of the change coefficient model (c.v) showed that the level of inequality of countries in having the studied indicators has been declining over the past three years. The main question of the research is what is the situation of Iran in terms of global competitiveness indicators compared to quasi-continental countries?

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitiveness
  • Global Competitiveness Index
  • Vikor Model
  • Subcontinent Countries
  • Iran