نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

10.22111/jsr.2020.35571.2110

چکیده

ملک‌الشعرای بهار و جی آر ملّا از پیشروان فکری و شاعران آزادی‌خواه ایران و بلوچستان پاکستان هستند که با ابزار شعر به مبارزه پرداخته‌اند. با وجود تفاوت زیستی و جغرافیایی دو شاعر، پژوهش حاضر به روش تطبیقی می‌کوشد تا دیدگاه‌های مشترک این دو شاعر را در مضامین پایداری مقایسه کند. بهار از برجسته‌ترین شاعران مشروطه در ایران و جی‌آر ملّا از شاعران بلندپایۀ عصر بیداری شعر بلوچی است. هر دو شاعر بر آنند که اشعارشان آیینۀ رنج‌های مردمی باشد که از ستم‌های حکومت‌های خودکامه و خفقان و شرایط سیاسی اجتماعی به ستوه آمده‌اند. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا در بازنمود مفاهیم پایداری در شعر این دو شاعر می‌توان شباهت‌هایی یافت‌؟ بنا بر نتایج پژوهش، بن‌مایه-های شعری مشترکِ عشق به وطن، امید به آینده، نوید پیروزی، دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر ستم و ستایش آزادی در شعر هر دو شاعر تکرار شده‌اند. چنین پژوهش‌هایی می‌توانند زمینۀ مناسب برای توسعه و گسترش روابط و تعاملات فرهنگی را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Themes of Sustainability in the Poetry of the King of Poets Bahar and G R Mulla

نویسندگان [English]

  • ishaq mirbalouchzaei 1
  • Balal Rigi 2
  • Saeid Damani 1

1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Velayat University

2 Master student of Persian language and literature department of Velayat University

چکیده [English]

Malekoshoara Bahar and G R Mulla are among the pioneers and freedom-loving poets of Iran and Pakistan, who have used poetry to fight. Despite the biological and geographical differences between the two poets, the present study tries to compare the common views and points of view of these two poets in the themes of sustainability. Bahar is one of the most prominent poets of constitutional literature in Iran and G R Mulla is one of the high-ranking poets of the Awakening era of Baluchi poetry. Both poets believe that their poems are a mirror of the sufferings of the people who have suffered from the oppression of authoritarian and oppressive governments and socio-political conditions. The main question of the research is whether similarities can be found in representing the concepts of sustainability in the poetry of these two poets? According to the results of the research, the common poetic themes of love for the homeland, hope for the future, promise of victory, invitation to fight and stand against oppression and praise of freedom have been repeated in the poetry of both poets. Such researches can provide a suitable ground for the development and expansion of intercultural relations and interactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Literature
  • malekoshoara Bahar
  • G R Mulla