نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکترای رشته تفسیر تطبیقی موسسه علمیه رفیعه المصطفی

چکیده

عبدالحمید فراهی از برجسته ترین افرادی است که نظریه نظام قرآن را به عنوان روشی تازه در تفسیر قرآن پی‌ریزی کرده است. مراد وی از تناسب و نظام قرآن، تبیین یکپارچگى و وحدت محتوایى و مضمونى میان آیات و سوره‏هاى قرآن است. فراهی برای تفسیر، طبق دسته بندی خود از یک اصل و چند تبع بهره می برد؛ اصل، خود قرآن است که بهترین مفسّر آیات خویش است و تبع شامل مواردی همچون احادیث نبوی و اقوال صحابه، شأن نزول، استعمالات لغت نزد اعراب، لغت و ریشه کلمه و کتب انبیای پیشین می باشد. روش او در تفسیر نیز ابتدا تکیه به خود قرآن برای درک معنای حقیقی آیات و سپس تفسیر بر اساس هریک از تبع‌های بیان شده است. با این حال او برای عقل به معنای عقل فلسفی و منطقی در تفسیر جایگاهی نمی شناسد و به طور کلی وی در «تفسیرنظام القرآن و تأویل القرآن بالفرقان» گرایشی ادبی دارد. در پژوهش حاضر روش تفسیری فراهی با تبیین هریک از موارد فوق بررسی می شود. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش آن است که فراهی در فرآیند تفسیر از چه روشهایی در تبیین آیات بهره گرفته است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methodology of Interpretation of Nezam Al-Quran and Tavil Al-Quran Belforqan Abdolhamid Farahi

نویسندگان [English]

  • Abdollah Mirahmadi 1
  • Seyyedeh Zainab Hosseini 2

1 Assistant Professor Quran and Hadith Sciences in kharazmi University

2 PHD student PhD student in Rfiat- al Mustafa Tehran Seminary

چکیده [English]

Abdulhamid Farahi is one of the most prominent people who has developed the Quranic system theory as a new way of interpreting the Qur'an. His view of the proportions and system of the Qur'an is to explain the unity and unity of the content and the contents of verses and surahs of the Quran. Farah for interpretation, according to his categorization, uses one principle and several attributes: the principle of the Qur'an itself is the best interpreter of its verses, and the consequence includes such things as prophetic hadiths and the words of the Companions, the descent of desires, the use of the words to the Arabs, The word and the root of the word and the books of the past prophets. His method in the commentary also firstly relied on the Quran itself to understand the true meaning of the verses and then the interpretation based on each of the followers. However, he does not recognize reason for reason in the sense of philosophical and logical reason in the interpretation of a position, and in general he has a literary tendency in the "interpretation of the rule of law and the interpretation of al-Qur'ān Balfrqān"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Interpretation
  • Interpretative Method
  • Qur'anic System
  • Content Unity
  • Farahi