نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس

2 دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

مضمون و مترادفات آن از جمله کلیدواژه‌های اصلی مورد استفاده‌ی شاعران سبک هندی است؛ تا جایی‌که ساختن مضامین تازه و بکر در محدوده‌ی یک بیت، یکی از موضوعاتی است که بیشترین اهمیت را نزد شاعران این سبک دارد با این وجود، سخنان منسجم و روشنی از مختصات و ماهیت این اصطلاحات در سروده‌های این شاعران دیده نمی‌شود. این پژوهش با رویکرد متن محور و با رهیافتی توصیفی – تحلیلی با مطالعه ودقیق شدن در دیوان غزلیات چهار شاعر معروف سبک هندی و استناد به سخن خود شاعران به عنوان منبع اصلی پژوهش،در پی یافتن مختصات و ماهیت مضمون و مترادفات آن از منظر شاعران مورد است. بر اساس آنچه از سخن شاعران موردنظر حاصل می‌شود، مضمون و مترادفات آن، شبکه‌ای از پیوندها و ارتباطات میان واژگان یک بیت است که با تلاش زیاد و کشف تناسبات لفظی و معنوی حاصل می‌شود و از این روی، درک وفهم آن بسیار دشواراست. علاوه بر این، مضمون و مترادفات آن، بیان سخن به شکلی تازه و بکر است که به واسطه‌ی تفکر و اندیشه‌ی فراوان، و دقیق شدن در تمام عناصر هستی، زندگی عادی و اجزای طبیعت به دست می‌آید و به همین سبب، باعث خلق شادی برای شاعر و مخاطبان او می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Themes and Synonyms from Indian Style Poets' Perspective (Based on mystical sonnets of Erafi Shiraz, Taleb Amoli, Kalim Kashani and Saeb Tabrizi

نویسندگان [English]

  • morad esmaeeli 1
  • fatemah Gilaani 2

1 The Assistant Professor of Persian Language and Literature, Gonbad Kavous University

2 PhD student in Persian Language and Literature, Mazandaran University

چکیده [English]

In the 10th century, with the advent of Safavid Dynasty, a fundamental reform was made in Iranian society and, consequently, in all its thought and art domains. In this era, a style with vivid difference from the previous ones was born and the Persian poetry was reformed either in terms of form or meaning. Creation of new themes limited to one verse was one of the topics that had the most importance in the poet of this style and was replaced by all poetry topics. Through investigating the sonnets of four of the most eminent poets of this style the following results were obtained regarding theme: new themes and beautiful literary language have tight and direct relationship with each other and the poets depict such colorful theme using beautiful words and expressions. Features like attempts to find new themes, difficulty in understanding the theme for the audience, making wonder and joy for the poet and audience and freshness are the most fundamental components of ne themes. In addition, such themes are found through thought and silence and the principal source of their discovery are the environmental elements around the poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian style
  • Theme
  • Safavid Dynasty
  • Sonnet