نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

دولت‌خان طرزی گوالیاری یا دهلوی (قرن یازدهم)، شاعر و نویسندۀ پارسی‌گوی شبه‌قارۀ هند است که مهم‌ترین اثر او کتاب معدن‌الجواهر است. این اثر تاکنون تصحیح نشده و به‌صورت نسخۀ خطی نگهداری می‌شود. مضمون این کتاب مسائل اخلاقی است که در قالب حکایات بیان شده‌اند. این اثر منثور به شیوۀ گلستان سعدی در هفده باب به نگارش درآمده است. در این کتاب بعد از ستایش خداوند و نعت پیامبر اکرم، به مسائل اخلاقی و تربیتی پرداخته شده است. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی‌- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است، نگارندگان در پی چگونگی سبک کتاب معدن‌الجواهر هستند. نتیجۀ تحقیق نشان می‌دهد بسیاری از تعابیر عامیانه و الفاظ کوچه‌بازاری در کلام دولت‌خان راه یافته است. وجود اصطلاحات صوفیانه و عرفانی نشانۀ علاقۀ طرزی به عرفان است. در حیطۀ زبانی، کاربرد انواع واژه‌های عربی، ترکیبات و عبارات کهن و ساختار دستوری کهن دیده می‌شود. در بررسی ادبی اثر وجود انواع صور خیال، اعم از تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه، بیانگر توانایی نویسنده در پیروی از سعدی شیرازی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Style Study of the Ma'dan al Javaher of Mullah Tarzi Dehlavi

نویسندگان [English]

  • Hashem Daragheh 1
  • Mohammadreza Masoumi 2
  • Mohammad Hadi Khaleqzadeh 2

1 Ph.D Candidate of Persian Language and Literature, Persian Language Department, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Persian Language Department, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.

چکیده [English]

Dolat Khan TarziGwaliari or Dehlavi (11th century) is a Persian poet and writer of the Indian subcontinent, whose most important work is the book The Madan Al-Jawahr. This work has not been corrected yet and is kept as a manuscript. The subject of this book is moral issues, which MullaTarzi has expressed in the form of stories. This prose work has been written in seventeen chapters imitating Saadi Golestan. In this book, after praising God and praying for the Holy Prophet are discussed moral and educational issues. In the present study, which has been done in a descriptive-analytical method using library tools.The authors seek to answer how the style of This book .The results of the research show that many popular thoughts and street and market words have found their way into the words of Dolat Khan. The existence of Sufi and mystical terms is a sign of Tarzi's interest in mysticism. In the field of language can be seen the use of various Arabic words, ancient compounds and expressions, and ancient grammatical structure. In the literary study of the work, the existence of various imaginary forms, including similes, metaphors, metaphors and Ironies, shows the author's ability to follow SaadiShirazi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mullah Tarzi Dehlavi
  • Ma'dan al Javaher
  • Style
  • Structure