معرفی ناصر علی سرهندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2011.619

چکیده

شیخ ناصر علی سرهندی ملقب به «صائبای ثانی»و متخلص به علی از شاعران معروف پارسی گوی هند در سده یازدهم هجری است که ولادت او در سال 1048 هـ.ق در سرهند اتاق افتاده است . وی در میان شاعران پارسی گوی هند از جمله سرآمدان است . ویژگی شعری او داشتن خیالات باریک و بسیار دقیق و دقت در یافتن مضمونهای تازه دیریاب و داشتن زبان ساده متمایل به محاوره است . ناصر علی در قالب قصیده ، غزل و مثنوی و رباعی طبع آزمایی کرده است .در قصاید به مدح حاکمان پرداخته و غزلیات او بیانگر احوال عاطفی اوست. ویژگی بارز شعر ناصر علی آن است که او در شعرش بیشتر بر ذوق تکیه داشت تا بر دانش و اطلاع خویش . او پیوسته به ایران و زبان فارسی عشق می ورزید و نسبت به حافظ اظهار ارادت می کرد. در این مقاله سعی شده است که به شرح احوال و ویژگیهای سبکی شعر ناصر علی پرداخته شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Life and Works of Naser Ali Sarhendi

چکیده [English]

Sheikh Naser Ali Sarhendi, also known as The Second Sa’eba (pen name Ali) is one of the most prominent Persian-speaking poets of the 11th century after the proffit’s Hijrah. |He was born in the Hijri year of 1048 in Sarhend. He is amongIndia’s most prominen Persian-speaking poets. His poetry is characterized by subtle thoughts and images, new and far-fetched subject matters, and finally the use of a simple language often verging on the colloquial. He has composed a number of odes, sonnets, cuplets and quatrains. In his odes he has praised rulers, and his sonnets are expressions of his emotional states. One of the most salient characteristics of his poetry is that he relies more on intuition and inspiration rather than scientific knowledge. He always regardedIranand the Persian language with the mtmost love and esteem, and looked a Hafiz with great admiration. This article seeks to offer an introduction to Naser Ali’s life and the stylistic features of his poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naser Ali Sarhendi
  • the Hindi school of Poetry
  • Persian poetry
  • Theme Creation
  • Imagination
 

— Azad Belgrami, Mirgholam(1913) Sarve Azad .Heidarabad, Kotob khane Asefiye.

— Sarkhosh, Mohammad Afzal(1951) Kalamat Alshoara , Madares.

— Seyed Hassan, Alikhan(1295) Sobhe Golshan, Matbakhe Shahjahani, Behoobal.

— Shamisa, Soroosh(1382) Sabkshenasi Sher,Tehran, Entesharat Ferdos.

— Shamisa, Soroosh(1362) Seir Ghazal Dar Sher Farsi,Tehran, Entesharat Ferdos.

— Safa, Zabihollah(1364) Tarikh Adabiat Iran, vol, 5,Tehran, Entesharat Ferdos.

— Goopamoy, Ghodratollah(1336) Tazkere Natayej Alafkar, Bambai.

— Sarhendi, Naser Ali(1912) Divan Ashar, Kanpoor.

— Naghavi, Seyed Alireza(1343) Tazkerenevisi Farsi Dar Hend va Iran ,Tehran, Entesharat Elmi