نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2011.621

چکیده

 در زمانهای  بسیار دور ، هنگامی که قبیله های ایرانی وهندی هنوز از یکدیگر جدا نشده بودند ودر دشتهای گسترده آسیای مرکزی بسر می بردند، دارای فرمانروای واحد بودند که هم رئیس قبیله ها وهم پیشوای مذهبی آنها بود. یکی از دلایل محکم ارتباط آنها نشانه های اسطوره ای است . قدیمی‌ترین اسطوره‌های آسیا که از آن مردم هند است بیشتر تصویرگر فرهنگ اقوام آریایی است که در حدود هزارة دوم ق.م به هند مهاجرت کردند. مردم ایران و هند در طول تاریخ حتی پیش از ورود اقوام آریایی به فلات ایران و سرزمین هند با یکدیگر ارتباط داشتند. یافته های باستان شناسی در هند، مشابه آثاری است که باستان شناسان در فلات ایران و در بین النهرین  به دست آورده اند .این کشف حکایت از آن دارد که ساکنان هند و ایران پیش از مهاجرت طایفه های آریایی، با همدیگر ارتباط داشته اند. در مهاجرت اقوام آریایی به داخل فلات ایران طوایف ماد ها وپارسها ستوندار جابجای اقوام بودند.در دوره هخامنشیان اولین بار کوروش با فتح باختر یا بلخ به شبه قاره هند نزدیک شد،وپس از او داریوش در517 ق.م شمال غربی هند را تصرف نمود. لذا آثار مستند به جای مانده از دوره ی هخامنشیان مانند نقشها و کتیبه های تخت جمشید نشان دهنده ی گسترش قلمرو حکومت ایران در غرب هند است و بیانگر آن است که بخشهایی از غرب هند در این عهد خراجگزار حکومت مرکزی ایران بوده است. ساتراپی جدید یا همان هندوش کتیبه های هخامنشی، که تا بخش جنوبی دره ی سند و در پاکستان کنونی گسترده بود ، شرقی ترین استان امپراتوری هخامنشی بود. بعد از تسخیر هند طلای زیادی همه ساله از هند به ایران ارسال می شده است.   اتفاقات تاریخی، تجارت و اعتقادات مذهبی باعث ورود هنر ایران به ویژه هنر دورة هخامنشی، پارتی و ساسانی وهنر دوره اسلامی ایران به هند شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the cultural, artistic and historical relations between Iran and India in the Achaemenid period

چکیده [English]

A long time ago when the tribes of Indo- Iranian were still as one and inhabited on the vast plains of theCentral Asia, one ruler was both the leader and priest of the tribe. One of the most reasonable evidences proving the relationship betweenIranandIndiais the mythical signs. The oldest Asian myths, which belong to the Indians, mostly signify the culture of the Aryans who immigrated toIndiain about 2nd millennium B.C. Even before penetrating of the Aryans into the Iranian plateau, people ofIndiaandIranhave had relations throughout history. The archaeological finds ofIndiaare similar to those found at the Iranian plateau andMesopotamia. After the immigration, Aryans divided into empires of Median and Persian. By defeatingBactria, Cyrus got close toIndiafor the first time; and in 517 B.C Darius gained control over thenorth westofIndia. However, the Achaemenid remains including designs and inscriptions of thePersepolisreveal the expansion of Persian Empire into the west ofIndiaand indicate that some parts of the westernIndiawere tributaries of the central empire ofIran. The new satrap or Hindus of the Achaemenid inscriptions encompassing to the southern parts of Sind waterway and the modern territories ofPakistanwas the eastern border of the Achaemenid Empire. After reducingIndia, large amount of gold dust was paid toPersia. The historical events, trade and religious beliefs incitedIndiato be impressed by Iranian art specially the art of Achaemenid, Parthian, Sassanid and Islamic period ofIran.

 
— Akbarzadeh, Dariush(1384) Behistun inscription. Center of the traditional arts trainees publication.Tehran.
—Briant, Pierre(1378) A history of the Persian Empire. Translated by Mehdi Semsar. Zaryab publication.Tehran.
—Cook, John Manuel(1383) The Persian Empire. Translated by Morteza Saghebfar.Phoenix publication.Tehran.
—Dandemayove, M.A(1373) Persia in the time of primary Achaemenid kings. Translated by Ruhi Arbab. Scientific-cultural publication.Tehran.
—Dandemayove, M.A(1381) political History of the Achaemenids. Translated by Khashayar Bahadori. Karnek publication.Tehran.
—Farahvashi, Bahram(1382) Iranvij.TehranUniversity publication.Tehran.
—Grishman, Roman(1372) Iran from the beginning to Islam. Translated by Mohammad Moin. Scientific-cultural publication.Tehran.
—Grishman, Roman(1388) Iran from beginning to Islam. Translated by Mahmoud Behforouzi. Jami publication.Tehran.
—Grishwich, Ilya(1385) History of Persia- Achaemenid Empire. Translated by Moreteza Saghebfar. Jami publication.Tehran.
—Gordon child, Vir (1387)  Aryans.Translated by Mohammad Taghi Faramarzi. Negah publication.Tehran.
—Hazrati, Mohammad (Mohammad qol hazrat qol ef)( 1387) Aryans and the Aryan’s civilization. Asatir(mythology) publication.Tehran.
—Herodotus(1339) Herodotus’ history. Translated by Hadi Hdeyati.TehranUniversity publication.Tehran.
—Jalali Naeeni, Seyed Mohammad Reza(1375) A sight at India. Shirazeh publication.Tehran.
—Kuhrt, Amelie(1378) The Achaemenid Empire. Translated by Morteza Saghebfar.Phoenix publication.Tehran.
—Lecoq, Pierre(1382) Inscriptions of the Achaemenid Empire. Translated by Nazila Khalkhali. Farzan publication.Tehran.
—Pinia, Hassan(1366) History of Persia. World of books publication.Tehran.
—Pirnia, Hassan(1387) The ancient east and history of the Medes civilization. Edited by Irandokht Marzban. Mehvar publication.Tehran.
—Sami, Ali(1389) Achaemenid Empire. Pazineh publication.Tehran.
19-Saeedi, Farokh(1375) A guide to Persepolis, Naghsh-eRostam and Pasargad. Iran Cultural Heritage publication.Tehran.
—Shapoor Shahbazi, Alireza(1384) Documented guide of Persepolis. Iran Cultural Heritage publication.Tehran.
—Strabo(1382) Strabo’s geography- subject nations of the Achaemenid Empire. Translated by Sanatizadeh. Bonyade Moghofate Dr. Afshar publication.Tehran..
—Tavasoli, Mohammad Mehdi(1378) The cultural relations in the area of Asia from the Archaeological view. Manza Paris publication. Islam Abad.
—Tonybee, Arnold(1362) A study of history. Translated by Yaghub Azand. Mola publication.Tehran.
—Toynbee, Arnold et al(1388) the administrative geography of ancient Persia. Translated by Sanatizadeh. Moghofate Dr. Afshar publication.Tehran.
—Vishofer, Josef. (1377)Ancient Persia from 550 BC to Islam. Translated by Morteza Saghebfar.Phoenix publication.Tehran.
In other languages:
—Jacobs Bruno, Die Satrapien Verwaltung im persisch Zur Zeit Darius III, Wiesbaden1994
—Kent,R.G, Old Persian: grammar-text-lexicom,New Haven, American Oriental Society1963
—Koch. Heidemarie Es kündet Darius der König ... Vom Leben im persischen Großreich für Kulturgeschichte der Antiken Welt Band55Mainz-1993
—Lindsay,Allen. The Persian Empire a History, theBritishMuseum,2005
—Luschey Heinz . KunstKultur und Geschichte der Achämenidenzeit und ihr Fortleben Akten des VII. Internationalen Kongresses für iranische Kunst und Archäologiearchäologische Mitteilungen ausIran1976
—Mysliwiec  Karol. Herr Beider Länder: Ägypten im 1. Jahrtausend v. Chr Mainz.1998
7-Posener G- Première Domination Perse En Egypte Recueil D’inscriptions Hiéroglyphiques LE GAIRE IMPRIMEIE DE L ;INTITUT FRANCAIS-1936
—Roaf, Michael- The Subject Peoples on the Base of the Statue of Darius. DELEGATION ARCHEOLOGIQUE FRANCAISEENIRAN4,1974(DAFI)73-148
—Schmidt. Erich.F. ،PersepolisIII، Contents of the Trasury and Other Discoveries، TheUniversityofChicagoPress Chicago. Illnois1970
—Rawlinson, H.G ,Bactria: The History of a forgotten Empire, A.M .S Press ,New york1969