نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2011.623

چکیده

ساروجینی نایدو شاعر و سیاستمدار هند به سبب مبارزات استقلال­طلبانه و اشعار میهنی­اش، نقشی مؤثر در سرنوشت کشور و در کسب حقوق زنان داشت. به پاسداشت فعالیت­های او، روز تولدش را در هند روز زن نامگذاری کردند. در این مقاله کوشش بر این است تا ضمن ارزیابی جایگاه و فعالیت­های ادبی – سیاسی او، به طور گذرا، ادبیات زنانه ی هند نیز بررسی شود و به پرسش­هایی چنین پاسخ داده شود که چرا در هند روز زن، روز تولد یک زنِ شاعرِ مبارز است؟ شرایط اجتماعی چگونه است که او نماد زنی آرمانی می­شود؟ چه ضرورتی دست­اندرکاران حکومتی را بر آن داشته که زنی هنرمند، روشنفکر، میهن­پرست و آزادی­خواه را الگوی زنان کشور قرار دهند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Sarojini Naidu, the National poetess of India, in the Formation of the Woman Identity in Contemporary India

چکیده [English]

Sarojini Naidu, the Indian poetess and politician, plays a significant role in the destiny of the country and in demanding the women’s rights due to her independence- seeking campaigns and patriotic poems. She fought throughout her life for freedom, and is considered as a symbol of theIndia’s struggles. She awakened the women ofIndiaand re-established their self- esteem. Sarojini Naidu traveled all over India and delivered speeches on the welfare of the youth, dignity of labor, women's emancipation, and nationalism .The Indian people appreciated  her  activities ; thus, her birthday is celebrated as women’s day in India. 
    This study attempts to investigate briefly the female literature ofIndia, besides evaluating Naidu’s social and literary position and activities. It also tries to provide answers to such questions as: Why is the women’s day inIndiathe birthday of a campaigner poetess?  What are the social conditions that she becomes a symbol of the ideal woman? What necessity makes the government officials consider an artist, intellectual, patriotic, and freedom-loving woman as an example for the women of the country?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarojini Naidu
  • female literature
  • Indian literature
 
1- دورانت، ویل(1370) تاریخ تمدن. ترجمه احمد آرام، پاشایی، آریان­پور، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب.
2- مصاحب، غلامحسین(1383) دایرةالمعارف فارسی. تهران: شرکت سهامی  کتاب های جیبی.
3- Bhattacharya, Pr.K (1949). “Sarojini Naidu, the greatest woman of our time”. Modern Review. April 1949. p.4.
 4-Bhavnani, Enakshi.(1985).”Creative and fine arts”. Women of India., Delhi: National Council of India, Publication Division. 
5-Cousins, Margaret (1922). The awakening of Asian womanhood, Madras: Ganesh & Co.
6-MacNicol, Margaret (1923). The heritage of India, poems by Indian women. Calcutta: Association Press (Y.M.C.A)
7-Nair, Ramachandran (1983). “The nightingale of India”. Akashvani, 1983, 5-11 june, p.1.
8-Ray, lila.(1958).|”women writers “.Women of India, Delhi: National Council of India, Publication Division.p.181-196.
9-Sengupta, Padmini (1966). Sarojini Naidu. Bombay: Asia Publishing house.
10-Sengupta, Padmini (1981). Maker of Indian literature, Sarojini Naidu. New Delhi: Sahitya Akademi.
11-Tara Ali Baig (1958). Women of India, Delhi: National Council of India, Publication Division.