نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه ایلام

3 کارشناسی ارشد گروه تاریخ دانشگاه ایلام

10.22111/jsr.2021.32765.2019

چکیده

بهره‌مندی از سازمان‌دعوت برای نشر و‌ گسترش آئین، از بارزترین مشخص های مذهب اسماعیلی می باشد. اسماعیلیان، بدون هیچ‌گونه تعصبی که منجر به محدودیت شود، به خوبی توانستند از ویژگی های مثبت تمام مذاهب، فرق و فلسفه‌ها بهره برده و حاصل آن را با شیوه‌ی تبلیغاتی و تشکیلات بسیار هوشمند و منظم خود تحت عنوان سازمان دعوت، درآمیزند. سوال بنیادین پژوهش این است که سازمان دعوت اسماعیلیان در قیاس با عوامل دیگر همچون محتوای آموزه‌های اسماعیلی، در استقرار و استمرار آئین اسماعیلی در سرزمین هند چه تاثیری داشته است؟
اهمیت شناخت سازمان دعوت اسماعیلیان در نشر و گسترش مذهب اسماعیلی این است که نتایج شناخت اسماعیلیان از منظر پیروان این فرقه تا حدود زیادی مغفول مانده است؛ لذا در این پژوهش تلاش می‌شود به شیوه توصیفی- تحلیلی، نقش سازمان دعوت اسماعیلیان و نظام‌فکری آنان در نشر و گسترش مذهب اسماعیلی در شبه‌قاره‌ی هند مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد که به‌رغم تفاوت در فرائض و اعتقادات دینی میان فرقه های مختلف اسماعیلیان هند، آنان از مولفه‌هایی چون نقش محوری امام در نظام فلسفی و پیوستگی میان تاریخ و فرا‌تاریخ برخوردار هستند و این اندیشه در شیوه‌های تبلیغی و سازمان دعوت نقش اساسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ismaili Invitation Organization and Its Role in Spreading Ismaili Religion in the Indian Subcontinent

نویسندگان [English]

  • siavash yari 1
  • Moslim Solaymaniyan 2
  • Sahar Zaryon 3

1 Associate Professor, Department of History, Ilam University

2 Assistant Professor of History Department, Ilam University

3 Master of History, University of Ilam

چکیده [English]

Benefiting from the invitation organization to spread the religion is one of the most prominent features of the Ismaili religion. The Ismailis, without any prejudice that led to the restrictions, were able to take full advantage of the positive features of all religions, sects and philosophies and to combine the result with their very clever and regular propaganda method and organization under the name of invitation organization. The fundamental question of the research is that in comparison with other factors such as the content of Ismaili teachings, what effect has the Ismaili Da'wah organization had on the establishment and continuation of the Ismaili religion in India?
In this research, an attempt is made to study in a descriptive-analytical manner, the role of the Ismaili Invitation Organization and their intellectual system in spreading and spreading the Ismaili religion in the Indian subcontinent. It seems that despite the differences in religious duties and beliefs between the different sects of the Ismailis of India, they have components such as the pivotal role of the Imam in the philosophical system and the connection between history and transhistory, and this idea in propaganda methods and invitation organization has been fundamental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ismailism
  • Invitation Organization
  • Ideological Teachings
  • Propaganda
  • Indian subcontinent