نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان(نویسنده مسئول)

3 مربی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده
سنت پیامبر(ص) -بعد از قرآن کریم -معتبرترین و مطمئن ترین معیار برای استخراج احکام دین می باشد.مسلمانان از همان آغاز با تأسی به وجود مبارک ایشان در احکام دین همت گماشته واختلافی نداشتند.در دو قرن اخیر برخی دگراندیشان(قرآن گرایان)با گرایش به رأی و بی اعتنایی به سنت ،دراحکام دین از جمله زکات اختلاف نمودند.گرچه گزارشاتی نیز مبنی بر قرآن گرایی در قرن اول و دوم هجری شده است.نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به طرح و نقد استدلال های قرآنیون درباره زکات از آیات قرآن پرداخته و نتیجه می گیرد: قرآن گرایان با انکار حجیت سنت و گرایش به رأی گروی و عقل گرایی افراطی دست به برداشت های ذوقی از آیات قرآن کریم زده ، احکام زکات را به چالش کشیده و با دست کشیدن از ظواهر معتبر قرآنی به تأویل جهت دار و توجیه رأی مدارانه به عقل برهانی روی آورده اند.

کلید واژه: قرآن‌گرایان، شبه‌قارّه، زکات، انکار سنّت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review and Critique on Viewpoints of the Subcontinent Qur'anicists on Zakat

نویسندگان [English]

  • abdolmajid zelnaroei 1
  • hosain khakpour 2
  • gholamreza razavi doost 3

1 Master student of Quran and Hadith sciences University of Sistan and Baluchestan

2 Associate Professor, Department of Quran and Hadith, University of Sistan and Baluchestan

3 Instructor of Quran and Hadith Sciences University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

The tradition of the Prophet (pbuh) after the great Qur'an has been the most credible and reliable criterion for extracting the precepts(laws) of religion. From the very beginning, due to following the Prophet and through perseverance, Muslims extracted the religion's precepts and therefore there was no division and differentiation between Muslims in religion's precepts. Over the recent two centuries, some dissidents (Quranicists) With tendency to their opinions and disrespect for the tradition(Sunnah), differed in all religion's precepts including Zakat. However, there have been reports of Quranicism in the first and second centuries of the AH. The present article uses a descriptive-analytical method to express and criticize the Quranicists' reasonings about Zakat based on Qur'an's verses and it concludes: The Quranicists by denying the authority of tradition and the tendency to their opinions and rationalism have tried to comment the Qur'an's verses subjectively according to their opinions, challenged the Zakat laws and by giving up the Quran's credited evidents directed to subjective and justificational interpretations based on argumental intellect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'anicist
  • Subcontinent
  • Zakat
  • Denial of Sunnah