نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار محترم گروه پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان(نویسنده مسئول)

2 استادیار محترم پیشین گروه پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

میراث فرهنگی سرزمین‌های کهن هند و چین، بخش مهمی از فرهنگ بودایی را تشکیل می-دهند. آیین بودا یکی از مهم‌ترین جریان‌های اعتقادی رایج در این سرزمین‌هاست که تأثیر عمیقی را بر هنر سرزمین هند و چین برجای نهاده‌است. درهم آمیختن مبانی هنری رایج در این دو تمدن با عقاید بودایی که در غار- معابد آجانتا و دون‌هوانگ تجلی یافته‌است، این پرسش را مطرح می‌کند که: چه تشابهی میان نگارگری بودایی رایج در غارهای آجانتا و نقاشی‌های غارهای دون‌هوانگ وجود دارد؟ و دیگر این‌که: مبانی هنری رایج در سرزمین‌های هند و چین چه تأثیری بر ساختار و مضامین رایج در نقاشی این غارها بر جای نهاده است؟ لذا در این پژوهش که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای تدوین گردیده، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته‌است. نتیجۀ این پژوهش حکایت از آن دارد که: هر چند بین مضامین رایج در نگاره-های بودایی موجود در این مکان‌ها، شباهت بسیار زیادی وجود دارد، اما هنرمندان چینی با تکیه بر فرهنگ و مبانی فکری کهن سرزمین خود، ضمن ایجاد تحول در شیوه‌های هنری، بر غنای هرچه بیش‌تر فرهنگ و آیین بودایی نیز افزوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Prevailing Budahhism Miniature in India and China (Case study of the Existing Images in Ajanta and Dunguan Caves)

نویسندگان [English]

  • zahra hosseinabadi 1
  • seyed rahim khobbinkhoshnazar 2
  • hamid Moghadar bashinezhad 3

1 Associate Professor, Department of Art Research, University of Sistan and Baluchestan

2 Assistant Professor of Art Research Department, University of Sistan and Baluchestan

3 Graduate of Art Research University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

Cultural heritages of India and China have formed an important part of Buddahism culture. Buddahism is one of the most prevalent belief movements in these regions having significant effects on the art of India and China. Integrating art principlas of these two civilizations with buddahism beliefs that have been manifested in Ajanta and Dunhuang caves, has represented the following question: what are the similarities between Buddahism miniature prevalent in Ajanta caves and drawings of Dunhuang caves? And the other question is that what are the effects of current art principles of India and China on the structures and contents prevalent in the drawings of these caves? Thus, in this descriptive-analytical study, this issue had been investigated with an emphasis on library resources. The results of this research showed that although there were lots of similarities between the contents current in the existing Buddahism images of these places, Chinese artists have added much to the Buddahism culture through relying on their own region`s old culture and thought principles as well as creating changes in the art methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: India
  • China
  • Buddhism miniature
  • Ajanta
  • Dunhuang