نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

از دیرهنگام، کسانی که نگاهی ژرف به جهان داشته‌اند، همواره به دنبال راهی برای گسترش اندیشه‌ها و ادراکات درونیِ خود بر‌ نمودهای عینیِ جهان محسوس بوده‌اند. ازاین‌رو با تأمل در جلوههای جهان، تلاش نمودهاند تا از محسوسات عبور کرده و به حقیقتی فراتر از آن دست یابند. بنابراین، برای نیل به این هدف از نماد استعلایی بهره بردهاند. نماد استعلایی تصویری است از شیء ملموس، که این شیء ملموس خود دلالت دارد بر عالم معنی و روح. نمادهای استعلایی در ماهیت با عالم مُثُل افلاطون یا «ایدهی بنیادین» (اصطلاح افلاطون) ارتباط دارد و در زمرهی نمادهای عرفانی نیز جای میگیرد. بیدل دهلوی، گونههای متنوع این نمادها را بکار برده و با توجه یه شرایط خاصِ فردی، اندیشه و تخیل خود را در قالب نمادهای استعلایی بیان کرده است. از آنجا که نمادهای استعلایی موجب ابهام در شعر میشوند؛ نوشتار حاضر بر آن است تا با تأویل این نمادها، از غزل بیدل ابهام‌زدایی کند. در کنار تحلیل محتوایی نمادهای استعلایی، زیباییشناسی این نمادها نیز از هدفهای این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of transcendental symbols in Biddle Dehlavi's lyric poems

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ansaripoya 1
  • nikbakht abbas 2
  • Maryam Shabanzadeh 3

1 PhD student in Persian language and literature, Sistan and Baluchestan University

2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan

3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

One of the types of literary symbol is the transcendental symbol. Transcendental symbols (transcendence, ascension, transcendence) are literary symbols; Because along with its special features, it also has the features of literary symbols. A transcendental symbol is an image of a tangible object, which itself signifies the world of meaning and spirit. Transcendental symbols are inherently related to the world of Plato's parable or "fundamental idea" (Plato's term) and are also among the mystical symbols. Biddle Dehlavi has used various types of these symbols and according to a specific individual situation, he has expressed his thought and imagination in the form of transcendental symbols. Accordingly, and considering the ambiguity that transcendental symbols create in poetry, the present article intends to dispel the ambiguity of Biddle's sonnet by interpreting these symbols. In addition to the content analysis of transcendental symbols, the aesthetics of these symbols is also one of the goals of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental symbol
  • transcendence and ascension
  • Biddle Dehlavi
  • lyric poems