نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه صنایع دستی و پژوهش هنر دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد هنراسلامی موسسه آموزش عالی مارلیک

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه مازندران

چکیده

در دوره سلطنت شاه طهماسب صفوی به علت کم توجهی او به هنرمندان و گرایش همایون شاه فرصتی فراهم گردید تا برخی هنرمندان ناراضی از دربار نیز به هندوستان هجرت کنند. هنرمندان مهاجر به هند که هر یک نامی بلند آوازه در مکتب نگارگری ایران داشته‌اند، تحت حمایت همایون شاه و سپس اکبر شاه، نقشی بی‌بدیل در بنیان نهادن سبک هندی – ایرانی ایفا کرده‌اند.
این پژوهش به دنبال پاسخ بدین پرسش است که نگارگران مهاجر ایرانی مکتب تبریز دوم چه تأثیراتی بر نگارگری گورکانیان هند گذاشته‌اند؟ هدف از این پژوهش کنکاش در چگونگی تأثیر این هنرمندان ایرانی بر هنر و فرهنگ هند در مقطع تاریخی گوکانیان و تداوم آن در قالب سبک تلفیقی هندی – ایرانی در دوره‌های بعد است که با استفاده از روش توصیفی _ تاریخی و بهره‌مندی از اسناد و منابع موجود و مشاهدات میدانی در موزه‌ها صورت گرفت.
نتیجه پژوهش حاکی از آن است که هنرمندان مکتب دوم تبریز مهاجرت کرده به هند، زمینه‌های تعامل هنری بین ایران و هند را فراهم ساخته و سبک هندی - ایرانی را به وجود آوردند. در سبک نگارگری هندی – ایرانی تاثیر نوع قلم-گیری، رنگ‌آمیزی و ترکیب‌بندی خاص هنرمندان ایرانی به خوبی مشهود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Immigrant Painters of the Second Tabriz's School on the Painting of the Government of the Gurkani Kings of India (With an emphasis on the time of Shah Tahmasb Safavid and Homayoun Shah and Akbar Shah Gurkanid)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rostami 1
  • Negar Banaie 2
  • Motahareh Siradeghi Kisari 3

1 Associate Professor, Department of Handicrafts and Art Research, Mazandaran University

2 Graduate of Islamic Marlik Institute of Higher Education

3 Graduated from Art Research, Mazandaran University

چکیده [English]

During the reign of Shah Tahmasb Safavid, due to his lack of attention to artists and Homayoun Shah's inclination, an opportunity was provided for some artists dissatisfied with the king to immigrate to India. Immigrant artists to India, each of whom has made a name for himself in the Iranian school of miniature, with the support of Homayoun Shah and then Akbar Shah, have been instrumental in establishing the Indo-Iranian style.
This study seeks to answer the question that what effects have the Iranian immigrant painters of Tabriz II School had on the miniature of the Gurkhans of India? The purpose of this study is to investigate the influence of these Iranian artists on Indian art in the historical period of Gurkanid and its continuation in the form of a combined Indo-Iranian style in later periods. This research was carried out using descriptive-historical method.
The result of the research shows that the artists of the second school of Tabriz migrated to India, provided the grounds for artistic interaction between Iran and India and created the Indo-Iranian style. In the Indo-Iranian style of miniature, the effect of using a brush, coloring and special Iranian composition is well evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Miniature"
  • "Tabriz II School"
  • "Gurkanid Kings of India"
  • "Iranian Immigrant Artists"
  • "Shah Tahmasb Safavid"