نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بیرجند (نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد باستان‌شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

باغ ایرانی با توجه به الگوی خاص، طراحی هوشمندانه و پیشینۀ تاریخی که دارد، به‌عنوان یکی از نخستین الگوهای باغ‌‌سازی جهان همواره مورد توجه طراحان باغ سایر ملل بوده است. یکی از دستاوردهای فرهنگی ورود ایرانیان مسلمان به سرزمین هند و گسترش اسلام در شبه‌قاره هند، تأثیرگذاری الگوی باغ ایرانی بر باغ‌‌سازی این سرزمین در زمان حکومت امرای گورکانی است که نتیجۀ نهایی آن احداث باغ‌‌هایی به شیوۀ باغ‌‌سازی ایرانی در شبه‌قاره هند ازجمله منطقۀ کشمیر هند شده است. با توجه به روابط سیاسی و فرهنگی طولانی‌مدتی که هند با ایران داشته و همچنین برپایۀ شواهد موجود، باغ‌‌های شبه‌قاره هند-پاکستان از قرن شانزدهم تا هجدهم، نتیجۀ پیوند فرهنگی هندیان با سایر ملل و دوران امپراتوری مغول در شمال هند است. این پژوهش با روش تحلیل تاریخی به بررسی نقش و الگوی باغ ایرانی در باغ‌‌سازی منطقۀ کشمیر هند و بیان شباهت‌‌ها و تفاوت‌‌های آن‌ها می‌‌پردازد. هدف این مقاله، شناخت بهتر پیوندهای فرهنگی شبه‌‌قارۀ هند و ایران در زمینۀ معماری و طراحی باغ است. روابط سیاسی و فرهنگی این سرزمین با ایران، باعث شده نگارندگان به دنبال پاسخ این پرسش‌‌ها باشند که باغ‌‌های باربری کشمیر تحت‌تأثیر باغ‌‌سازی ایرانی شکل گرفته‌‌اند؟ و همچنین می‌‌توان میان باغ‌‌های کشمیر و باغ‌‌سازی ایرانی همگونی و هم‌پیوندی معماری و طراحی یافت؟ شواهد موجود حاکی از آن است که ایرانیان مسلمان نقش مهم و تأثیرگذاری در سنت باغ‌‌سازی منطقۀ کشمیر هند داشته‌‌اند که در مقالۀ پیشِ‌رو مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural ties between Iran and India; Footprints of Iranian architects in the construction of historical gardens in Kashmir

نویسندگان [English]

  • saman farzin 1
  • Saeedeh Moradzadehe mirzaei 2

1 Assistant Professor of Archeology, Birjand University

2 Graduated from Birjand University with a master's degree in archeology

چکیده [English]

In the Indian subcontinent, including the Kashmir region of India. Given India's long-standing political and cultural ties with Iran, as well as evidence, Indo-Pakistani subcontinent gardens from the 16th to the 18th centuries; It is the result of the cultural bond of the Indians with other nations and during the Mongol Empire in northern India. This research uses the method of historical analysis to study the role and pattern of Iranian garden in gardening in Kashmir region and express their similarities and differences. The purpose of this article is to better understand the cultural ties between the Indian subcontinent and Iran in the field of garden architecture and design. The political and cultural relations of this land with Iran, have made the writers seek to answer the questions that Kashmir freight gardens have been formed under the influence of Iranian gardening? And is it possible to find an architectural homogeneity and connection between Kashmir gardens and Iranian gardening? Evidence suggests that Iranians have played an important and influential role in the gardening tradition of the Kashmir region of India, which will be examined in the following article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garden Iranians Kashmir cultural bond
  1. اعتضادی، لادن، دریچه‌‌ای به باغ ایرانی، اهمیت پژوهش‌‌های چندجانبه در باغ ایرانی، مجلۀ باغ نظر، دورۀ 5، شمارۀ 24، صص 55-52، پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر: زمستان 1392.
  2. بهشتی، سید محمد، جهان باغ ایرانی، گلستان هنر، شمارۀ 12، صص 15-7، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران: تابستان1387.
  3. پیامنی، بهناز؛ پازکی، معصومه، نقش ادبیات و فرهنگ ایرانی در معماری باغ‌‌های هند (مطالعۀ موردی: بررسی باغ مزار تاج‌محل براساس تئوری داده‌بنیان)، فصلنامۀ تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی، سال 9، شمارۀ 4، صص 283-263، دکتر امید مجد: زمستان 1395.
  4. پیرنیا، محمدکریم، باغ‌‌های ایرانی، به کوشش فرهاد ابوالضیا، مجلۀ آبادی، سال 4، شمارۀ 15، پاییز 1373.
  5. حیدرنتاج، وحید، انتقال فرهنگ، روند انتقال باغ ایرانی به هند، مجلۀ منظر، شمارۀ 25، صص 67-64. 1392.
  6. ریاض، محمد، ادبیات فارسی در شبه‌قاره هند و پاکستان، مجله هنر و مردم، شمارۀ 157، صص 72-66، زمستان 1354.
  7. ریاحی، محمدحسین، اصغر، منتظرالقائم، نقش شخصیت‌‌های ایرانی در کشمیر، با تأکید بر تواریخ محلی کشمیر و تذکره‌‌ها (قرن هشتم تا یازدهم هجری)، فصلنامۀ پژوهش‌های تاریخی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، سال 7، شمارۀ 4، صص 16-1، زمستان 1394.
  8. شاهچراغی، آزاده، تحلیل فرایند ادراک محیط باغ ایرانی بر اساس نظریۀ روان‌شناسی بوم‌شناختی، نشریۀ هویت شهر، دورۀ 3، شمارۀ 5، صص 84-71، پاییز 1388.
  9. قلی‌‌پور، سودابه؛ حیدرنتاج، وحید، تأثیرات باغ‌‌های تیموری در سمرقند بر باغ‌‌های صفوی در اصفهان (خیابان چهارباغ)، باغ نظر، دورۀ 13، شمارۀ 4، صص 18-5، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر: مرداد و شهریور 1395.
  10. موسوی حاجی، سید رسول؛ تقوی، عابد؛ شریفی‌نژاد، ثریا، پژوهشی در ساختار کالبدی-فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند، فصلنامۀ مطالعات شبه‌قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال 6، شمارۀ 21، صص 151-167، دانشگاه سیستان و بلوچستان: زمستان 1393.
  11. نصر، طاهره (سها)، تجلی حکمت در باغ ایرانی، شیراز: رخشید، 1389.
  12. مهربانی‌گلزار، محمدرضا؛ کشف ساختار فضایی و منظرین مجموعۀ پاسارگاد، مجلۀ منظر، دورۀ 4، شمارۀ 20، صص 6-11، پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر: پاییز 1391.
  13. Chandra Kak, Ram, Ancient Monuments of Kashmir, Publisher: Utpal Publications R-22, IInd Floor, Khaneja Complex Main Market, Shakarpur Delhi-1993.
  14. Fluence, Perian, Kashmir/Vs/ on kashmirart iranincaoline. Retrieved21 sptember2012.
  15. Moynihan, Elizabeth, Paradise as a garden in Persia and Mughal India, Scoiar Press, London, 1980.
  16. Sir Walter Roper Lawrence, The Valley of Kashmir, Asian Education Service 1895.
  17. Sutinder Singh, Tourist Places in Jammu and Kashmir, Educreation Publishing 2012.
  18. https://www.iribnews.ir/ooAkox
  19. https://www.farsnews.ir/news/13930512000513
  20. http://www.indiapicks.com/)
  21. https://www.expedia.co.in/
  22. https://www.pinterest.nz/