بررسی آراء وحدت وجودی ابن عربی و اشرف جهانگیر سمنانی (عارفی در شبه‌قاره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان

2 استاد گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

چکیده

هستی‌شناسی عرفانی، یکی از موضوعات اساسی در حوزة عرفان اسلامی است؛ این موضوع، از طریق آموزه‌های ابن‌عربی، بیشتر نمود و ظهور یافته است. از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در هستی‌شناسی ابن‌عربی، بحث وحدت وجود است. پرسش اصلی این پژوهش به طور کلی این است که تلقی ابن‌عربی(م: 638 ه.ق) و اشرف جهانگیر(م: 828 ه.ق) از وحدت وجود و وجوه اشتراک و افتراق آرای آن دو عارف چیست؟ به دنبال این پرسش، جستار پیش رو، با روش توصیفی-مقایسه‌ای، به اثبات براهین وحدت وجود از دیدگاه ابن‌عربی و اشرف جهانگیر پرداخته است. ابن‌عربی، واضع نظریة وحدت وجود است؛ در حالی که اشرف جهانگیر، از شاگردان شیخ علاءالدولة سمنانی است؛ با وجود این از جمله عرفایی است که پیرو نظریة وحدت وجود است. در جهان‌بینی ابن‌عربی و اشرف، تعالیم قرآنی و احادیث نبوی جایگاه ویژه‌ای دارد. در بحث تجلی، اشرف به تأسی از ابن‌عربی قائل به تجلی در هستی است. جهان‌بینی ابن‌عربی، آمیخته با سرّ است که در نهایت به «حیرت» و «هیبت» ختم می‌شود؛ امّا به دلیل غلبة اندیشه‌های کلامی و قواعد فقهی اشرف جهانگیر، او در اثبات وحدت وجود، بیشتر سیاق کلامی و فقهی را پیش گرفته؛ با وجود این در شاکلة کلی مباحث وجود‌شناختی، متمایل به آرای ابن‌عربی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the views of Ibn Arabi's existential unity And Ashraf Jahangir Semnani (a mystic in the subcontinent)

نویسندگان [English]

  • Elham rezvani moghadam 1
  • Ghodratollah Khayatian 2
  • Seyed Hasan TabaTabaei 3
1 PhD student in Religions and Mysticism, Semnan University
2 Professor of Department of Theology, Faculty of Human Sciences, Semnan University
3 Assistant Professor, of Department of Persian Language and Literature, Faculty of Human Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Mystical ontology is one of the main topics in the field of Islamic mysticism; This issue became more apparent through the teachings of Ibn Arabi. One of the most important issues in Ibn Arabi ontology is the unity of existence. The main question of this research in general is what is the view of Ibn Arabi (AD: 638 AH) and Ashraf Jahangir (AD: 828 AH) of the unity of existence and the commonalities and differences between the views of the two mystics? Following this question, the present study, with a descriptive-comparative method, proves the proofs of the unity of existence from the perspective of Ibn Arabi and Ashraf Jahangir. In the worldview of Ibn Arabi and Ashraf, Quranic teachings and prophetic hadiths have a special place. In the discussion of manifestation, Ashraf, based on Ibn Arabi, believes in manifestation in existence. Ibn Arabi's worldview is mixed with mystery, which ultimately leads to "astonishment" and "awesomeness"; However, due to the predominance of theological thoughts and jurisprudential rules of Ashraf Jahangir, he has taken a more theological and jurisprudential context in proving the unity of existence; Nevertheless, in the general form of ontological issues, he tends to the views of Ibn Arabi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical ontology
  • unity of existence
  • absolute existence
  • Ibn Arabi
  • Ashraf Jahangir Semnani