نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آیت الله بروجردی(نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

چکیده
هدف این مقاله، واکاوی تطور مفهوم و مصداق خود و دگر در اندیشه و کنش سیاسی علامه اقبال لاهوری است. اقبال نه تنها از اندیشه‌ ورزان بزرگ شبه قاره بلکه شاعر مبرز پارسی گوی و از احیاکنندگان بزرگ هویت اسلامی و در عین حال از بنیانگذاران دولت پاکستان محسوب می‌شود. سؤال اصلی مقاله این است که تحول «خود» و«دگر» هویتی در اندیشه فکری و سیاسی اقبال لاهوری چگونه بود؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است: اندیشه سیاسی اقبال از «خود» سازنده عرفانی در برابر «دگر» انزواطلب صوفیانه و هویت فردی به هویت جمعی تحول یافت. هویت اجتماعی خودی مورد نظر اقبال ابتدا در برابر دگر استعماری بریتانیا معنا می‌یافت و پس از آن به هویت اسلامی در برابر هویت هندی و سپس به هویت ناسیونالیستی تحول یافت. اندیشه‌های اقبال موجب شکل‌گیری کشور پاکستان شده است. ابهام در بین هویت خود و دگر که در اندیشه اقبال وجود داشت، برای دولت پاکستان به ارث گذاشته شده است. فرضیه مقاله با روش توصیفی- تحلیلی پردازش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Transformation of the Identity of 'Self' and 'Other' in IqbalLahori'sThought

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Bayat 1
  • Naser pourhasan 2

1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ayatollah Boroujerdi University

2 Associate Professor, Department of Political Science, Ayatollah Boroujerdi University

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this article is to analyze the evolution of the concept of self and the other in Allama Iqbal Lahori's political thought and action. Iqbal is not only a great thinker of the subcontinent but also a selective poet of Persian and one of the regenerative of Islamic identity and at the same time one of the founders of the Pakistani government. The main question is what was the evolution of 'self' and 'other' identity in Iqbal Lahori's intellectual and political thought? The main hypothesis of the paper is Iqbal's political thought evolved from the mystical 'self' to the Sufi isolationist 'other' and the individual identity to the collective identity. Iqbal's own social identity meant first to British colonialism and then to Islamic identity to Indian identity and then to nationalist identity. Iqbal's ideas have shaped Pakistan. The ambiguity between the identity of self and other that was in Iqbal thought was inherited to the Pakistani government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: IqbalL
  • PakistaniIdentity
  • subcontinent
  • Identity