نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پژوهش حاضر در صدد شناخت ویژگی های نهاد خانواده در هند و شناسایی اشتراکات و افتراقات آن در این دو کشور می باشد. گردآوری داده های پژوهش حاضر از روش توصیف مقایسه ای و با استفاده از تکنیک مشاهده تجربی (با توجه به تحصیل و زیست شش ساله محققین در کشور هند) و نیز استفاده از داده های ثانویه (روش اسنادی) صورت گرفته است. نظر به تعدد ادیان و مذاهب و کثرت گرایی فرهنگی در هند، داده های این تحقیق صرفاً مربوط به خانواده های آیین هندو در ایالت کارناتاکا در جنوب هند می باشد.
یافته های پژوهش بیانگر شباهت ها و اشتراکات بسیاری در نهاد خانواده در ایران و هند نظیر اهمیت تشکیل خانواده، مقررات جنسی، تک همسری، خانواده گرایی، تکریم سالمندان، گرایش به فرزند آوری، اشتغالزایی پائین زنان، بیسوادی زنان و افتراقاتی همچون نرخ پائین طلاق، مردمحوری، خشونت علیه زنان و بالا بودن نرخ سقط جنین می باشد. نتیجه گیری از پژوهش حاضر آن است که در این دو جامعه، خانواده‌، رکن طبیعی و اساسی اجتماع بوده و بعنوان یکی از سه نهاد ساختار دهنده نظام اجتماعی جامعه (نهاد خانواده‌، نهاد دین و نهاد دولت) در ساماندهی زیست انسانی و اجتماعی مرکزیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A sociological look at the institution of the family in Indian and Iranian society

نویسندگان [English]

  • gholamreza tajbakhsh 1
  • hossein ebrahimzadeh 2

1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Grand Ayatollah Boroujerdi University

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Sistan and Baluchestan University

چکیده [English]

The family is the first, most important and most blessed social institution in the history of human culture and civilization. Considering the importance of the family institution in societies and considering the cultural and social commonalities of Iran and India, the present study seeks to identify the characteristics of the family institution in India and identify its commonalities and differences in these two countries. The present research has been done by comparative descriptive method using experimental technique (according to the study and biennial life of researchers in India) as well as the use of secondary data (documentary method). Due to the religions and cultural pluralism in India, this study is exclusively related to Hindu families in the southern Indian state of Karnataka.
The researcher's findings indicate many similarities and commonalities in the family institution in Iran and India such as family formation, sexual fitness, monogamy, family orientation, respect for the elderly, tendency to have children, low planning, female illiteracy and differences such as divorced women. , Populism, violence against women and high abortion rates. The conclusion of the present study is that in these two societies, the family has been a natural and basic element of society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Familyism
  • pattern of marriage
  • domestic violence
  • divorce