نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

متناقض نمایی یکی ازجلوه های زیبایی بیان درآثارادبی است و ازعالی ترین شیوه های آشنایی زدایی هنری به شمارمی رود که موجب دورشدن کلام ازحالت عادی و برجسته سازی و اثرگذاری چشمگیر بر مخاطب می گردد.این هنرادبی ممکن است به صورت عبارت یا ترکیب به کاررود . سوال اصلی تحقیق حاضر این است که زاهد تبریزی چگونه از متناقض نمایی در بارور کردن شعر خود بهره گرفته است؟ , و زیبایی های این هنر را به چه شیوه هایی در غزلیات زیبای خود نشان داده است؟ دراشعار زاهد متناقض نمایی درپیوند با هنرهای بلاغی و زیبایی شناختی ؛استعاره، تشبیه، تصویردووجهی، کنایه، مجاز، ایهام و غلو درآمیخته و زیبایی مضمون و بیان شعر او را دوچندان کرده است. ضمن این که او بیشتر از ترکیبات متناقض نما برای انعکاس مغاهیم مدنظر خود استفاده نموده است. روش کار توصیفی ، تحلیلی می باشد و بر اساس منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paradox in the lyric poems of Zahed Tabrizi

نویسنده [English]

  • fatemeh vazifehdan-Mollashahi

Faculty member of Zahedan University of Medical Sciences

چکیده [English]

Paradoxicality is one of the manifestations of the beauty of expression in literary works and is considered one of the highest methods of artistic unfamiliarity that causes the word to deviate from the normal state and emphasizes and has a significant impact on the audience. This literary art may be used as a phrase or combination. The main question of the present research is how Zahed Tabrizi has used paradoxical expression in fertilizing his poetry? , And in what ways has he shown the beauties of this art in his beautiful lyric poems? In ascetic poems, paradoxical in connection with rhetorical arts and aesthetics, metaphor, simile, two-dimensional image, irony, permissiveness, ambiguity and exaggeration are mixed and the beauty of the content and expression of his poetry is doubled. At the same time, he has mostly used paradoxical compositions to reflect his intentions. The method is descriptive-analytical and is based on library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradoxicality
  • Zahed Tabrizi
  • lyric poems
  • Indian style