نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

3 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

چکیده:
مسئله اساسی این مقاله، بررسی جنبش خلافت در بین اندیشمندان مسلمان و تاثیر آن بر رشد و بلوغ فکری و سیاسی آنها بعد از جنگ جهانی اول می‌باشد. این جنبش اگر چه به وسیله جمعی از مسلمانان روشنفکر و مبارز هند و به پشتیبانی از خلافت عثمانی شکل گرفت. اما با توجه به ماهیت ضد انگلیسی آن، خیلی زود به عاملی مهم جهت ساماندهی و پیوند مبارزان هندی اعم از مسلمان و هندو تبدیل شد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می‌دهد، جنبش خلافت، اگر چه نتوانست مانع از سقوط خلافت عثمانی گردد، اما با توجه به روند مطالباتی آن، از تحریم اقتصادی و نظامی، اعلام جهاد و دارالکفر خواندن هند تا تهدید به اعلام جمهوریت نقش به سزایی در بلوغ هویتی و سیاسی مبارزان هندی بخصوص مسلمانان در مبارزه با انگلیس ایفاء نموده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی ترابطه جنبش خلافت و افکار سیاسی اندیشمندان مسلمان هند پرداخته است.
کلید واژگان: جنبش خلافت، حکومت اسلامی، ابوالکلام آزاد، مودودی، خلیفه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relation ship of the Caliphate movement and the muslim political thoughts of Endia ( with emphasis on Abolkalam Azad and Moududi Ideas)

نویسندگان [English]

  • Bashir Azarjoo 1
  • Dariush nazari 2
  • mojtaba garavand 2
  • saied allaodin shahrohgy 3

1 PhD student, Department of History, Lorestan University

2 Assistant Professor of History Department, Lorestan University

3 Associate Professor, Department of History, Lorestan University

چکیده [English]

Abstract:
The main problem in this article is the investigation of Caliphate movement among muslim scientists and its effect on their growth and political- mental maturation after the first world war.
Althougt this movement was formed via a group of Indian enlightered fighter muslims with support of ottoman Caliphate, It was soon turned to be an important foctor to organize and joint Indian fighters who were hindus and muslims, due to its Anti- British natur. The obtained results of this article shows that Although the Caliphate movement couldn,t help prevent the Collapse of ottoman Caliphate, it indeed played acritical role at identificational and political maturity of Indian fighters specially muslims who were against England, and military sanctions, declaring jihad ( holy war), regarding India as Dar ai-kufr up to announcing republicanism.
The present article has tackeled with the study of the relation of Caliphate movement and the political ideas of Indian muslim scientists based on library method studies and on the descriptive – analytical method.
Key words: Caliphate movement, Islamic govenment, Abolkalam Azad, Moududi, Caliph.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caliphate movement
  • Islamic govenment
  • Abolkalam Azad
  • Moududi
  • Caliph