نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نقاشی دانشگاه الزهرا تهران ایران

2 دکترای پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

حق مالکیت فکری(Intellectual Property Rights/IPR)، به صاحبانش اجازه بهره‌وری از فعالیت‌های ابتکاریشان را می‌دهد. این حق، سده‌ها مورد خوانش قرار گرفته، اما همیشه موفق نبوده است. این مقاله برآن است، با مطالعه تطبیقیِ حق مالکیت فکری هنرمندان ایران و هند، به مقایسه سطح‌آگاهی و اطلاع‌رسانی در دسته‌بندی آموزشی و غیرآموزشی بپردازد. دو کشور، با تجربه سیاستگذاری‌ها و تحولات نوین اجتماعی، مشابهت‌های فرهنگی، نتایج یکسانی در حوزه IPR نداشته‌اند. پرسش اصلی این است: هنرمندانِ دو کشور در مورد حمایتِ IPR در چه جایگاهی قرار دارند؟ سطح و نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش چگونه موجب موفقیت یا عدم آن شده است؟ فرض بر این است که تقویت اطلاع‌رسانی و آموزش، می‌تواند موجب تفاوت در میزان موفقیت کشورها با شرایط مشابه شود. مقاله توصیفی-تطبیقی، جمع‌آوری داده‌ها به شیوه پیمایشی، ابزار پژوهش پرسشنامه، و جامعه آماری هنرمندان تجسمی 60-20 ساله در ایران و هند است، که به روش نمونه‌گیری در دسترس 120 نفر قرار داده شد. بنابر یافته‌ها، علیرغم مشابهت-ها، دو کشور در حوزه IPR مشابه عمل نکرده، و هند به‌واسطه آموزش و اطلاع‌رسانی، مدیریت بهتری در اجرای این قانون داشته است. آگاهی جامعه نسبت به IPR، موجب می‌شود اثر هنری به عنوان یک کالای ارزشمند قلمداد شده و مورد محافظت قانون قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative study of Intellectual Property Right in Iran and India:Awareness and education

نویسندگان [English]

  • Parisa Shad Qazvini 1
  • Pinky Chadha 2

1 Associate Professor of Painting, Al-Zahra University, Tehran, Iran

2 PhD in Art Research, Al-Zahra University

چکیده [English]

The ownership of intellectual rights of the work of art is one of the most basic rights of any artist . However the long life of the rules in this field has not been a guarantee to their successful implementation. Many countries especially the under the development ones have not been successful in protecting their artistic society regarding the IPR. Since India and Iran have gone through common experiences over the past century, thus are selected as good cases for this study,The main question of the study is: how the artists have been protected legally by their countries and under the IPR laws? how are the level of education and information comparable in the two countries? research tool is a five point lickert questionnaire and statistical population is visual artists aged 20 to 60 in Iran and India and was made available to 120 people by sampling method. and their data were analyzed using SPSS software version 25. According to the conclusion of the study, despite all the cultural and artistic similarities, the two countries did not act the same in the field of intellectual property rights, and India had better management in enforcing the law through education and information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual property right
  • copy right
  • visual arts
  • Iran
  • India