نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه زبان وادبیات فارسی، واحد زابل، دانشگاه آزاد اسلامی، زابل، ایران

چکیده

پس از قرن نهم، تغییراتی در زمینة کاربرد لغات و ترکیبات و همچنین نحو شعر فارسی پدید آمد که موجب ایجاد سبک تازه‌ای شد که بعدها به سبک هندی موسوم گشت. یکی از شاعرانی که بر اساس یافته های این تحقیق می‌توان‌گفت،مؤلّفه‌های زبانی این سبک درشعر او نمود برجسته‌ای دارد، غزالی مشهدی، شاعر معروف قرن دهم است. در برخی از منابع متأخّر، غزالی را شاعری فصیح، با اشعاری روان و رسا دانسته‌اند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی برخی ویژگی‌های پرکاربرد زبانی، در دیوان این شاعر پرداخته است. باید گفت در دیوان غزالی برخی رویکردها در استفاده از عناصر زبانی دیده می‌شود که با معیارهای فصاحت کلام که در کتب بلاغی ذکر شده، مطابقت ندارند. از این جمله باید به تقدیم و تأخیر اجزای کلام، لغزش‌های نحوی و کاربرد نادرست برخی حروف اشاره کرد. از سوی دیگر باید گفت شاعر در کاربرد افعال و ترکیبات وصفی و اضافی، نوآوری هایی داشته که دایرة مضامین و مفاهیم شعر او را گسترده‌تر کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and criticism of language approaches in Ghazali Mashhadi Divan’s.

نویسنده [English]

  • Hossein Ettehadi

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Zabol Branch, Islamic Azad University, Zabol, Iran

چکیده [English]

After the ninth century , changes in the use of words and compounds , as well as the order of Persian poetry , created a new style , which later became the Indian style . One of the poets who , based on the findings of this study , said that the linguistic elements of this style are outstanding in him , Ghazali Mashhadi, the famous poet of the 10th century. in some of the later sources, Ghazali was eloquent, eloquent poetry. this research has conducted a descriptive - analytical method to examine some of the common language features in the court . it should be noted that the Ghazali was exposed to some approaches in the use of language elements, which did not match the standards of speech rhetoric mentioned in the textbooks. in this thesis , we need to introduce and delay the words of words , syntactic lapses , and improper use of some letters . The poet , on the other hand , has to make innovations that widen the circle of contents and concepts of his poetry .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghazali Mashhadi
  • language
  • grammar
  • Meaning
  • eloquence