نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22111/jsr.2022.34577.2084

چکیده

پبشینۀ ادبی، تنوّع فرهنگی وحوزۀ ‌‌ وسیع ادبیات آیینی در هند، باعث پیدایی مجموعه‌‌‌ای غنی از داستان‌های اساطیری گشته‌که بسیاری از این اساطیر، هزاران ‌سال به شکل شفاهی منتقل شده‌اند. ازسویی، بیشتر اساطیر هندی، تنها در سطح فرهنگ شفاهی وجود دارند که باید ثبت شوند. برخی‌ از این اساطیر، معرّف سنّت‌ها و روایات ایزدان بزرگی‌اند که بخش اعظم ایزدان امروز هند را تشکیل می‌دهند و وقوع امور خارق‌العاده در آن‌ها، امری رایج است؛ لذا در افسانه‌ها با موجوداتی مواجه-می‌شویم که ناگهان دگرگون می‌شوند و از جماد به حیوان، از حیوان به انسان، پیکرگردانی می‌کنند و به کارهایی خارج از محدود‌ۀ طبیعی انسان می‌پردازند. ازسوی دیگر، این پیکرگردانی‌ها به عنوان آینۀ‌ آمال و آرزوهای دست‌نیافتنی مردم آن دیار، ساخته و پرداخته شده‌اند؛ بنابراین هدف از این پژوهش به شیوهء توصیفی- تحلیلی، واکاوی و تحلیل کارکرد انواع پیکرگردانی در اسطوره‌ها و افسانه‌های هندی است‌که دایره‌ وسیعی از استحاله‌ انسان، جانوران، فرشتگان، ایزدان، دیوان، پریان و اعمال ، رفتار و حتّی سخن‌ گفتن‌شان را دربرمی‌گیرد .این مقاله نشان می‌دهد، پیکرگردانی‌های موجود در اساطیر و افسانه‌های هندی، معرّف بخش بزرگی از آرزوها و آیین‌های مردم هند است‌ که در شخصیت و اَعمال ایزدان امروز آن دیار نیز بازتاب یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research and analyze the function of various types of configuration and transformation in Indian myths and legends.(based the book Tales and Legends of the Indian People)

نویسندگان [English]

  • massoma vatanpatast 1
  • Manoochehr Tashakori 2

1 PhD student of Persian language and literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The history of ancient Indian literature, the diversity of cultures and religious kinds of literature in India have led to the emergence of complex, rich, and voluminous collections of mythical stories. many of which have been transmitted orally for thousands of years. On the other hand, most Indian mythology ,exists only at the rural level and oral culture, which must be recorded. These myths are also ancient, and popular traditions and folk myths, and many of them are the myths that make up the bulk of today's gods in India. In addition, the occurrence of extraordinary things in myths and legends are common and fundamental. Therefore, we encounter creatures that suddenly change from solid to animal, from animal to human, and from human to angels, transform and eventually and doing things that are beyond the natural and innate limits of man. For this reason, it seems that these configurations have been created and addressed as a mirror of the aspirations and unattainable aspirations of those people. this study is to investigate and analyze the functioning of various forms of reincarnation in Indian myths and legends, which are human, animal, angelic, god, divan, fairy and even speech and metamorphosis. Includes them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reincarnation
  • India
  • legend
  • Myth
  • Buddhism