معرفی نسخه خطی «سبع‌سنابل» اثر عبدالواحد محمد بلگرامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22111/jsr.2022.42168.2258

چکیده

نسخ خطی دربردارندة اطلاعات تاریخی، ادبی و عرفانی ارزشمندی برای پژوهشگران ادبی است. به طور خاص، یکی از این نسخ (با عنایت به دو نسخة مورد استناد) اثر ارزشمند «سبع سنابل» عبدالواحد محمد بلگرامی (م: 912ه.ق؟ یا 915ه.ق؟) با موضوع عرفان و تصوف وشرح احوال صوفیان هندوستان است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی سعی بر آن شده است تا شرحی مصحح و منقح از نسخ مذکور و محتوای این اثر برای علاقه‌مندان فراهم آید. «سبع سنابل» اثر میرعبدالواحد بلگرامی، منثور و شامل هفت سنبله به زبان پارسی، با محتوای عارفانه، و شیوه‌ایی استادانه و روان است. نثر این اثر ساده ودر قسمت هایی مسجع است.غالب ابیات به کار رفته در متن سروده مؤلف است. نویسنده در این اثر ضمن بیان عقاید خود، حکایاتی نغز و ناب را در موضوعات گوناگون عرفانی آورده و اصول عقاید خود را با آوردن آیات و احادیث مستحکم کرده است. بررسی دقیق این اثر، انعکاس هرچه بیشتر اصول عقایدعرفانی بلگرامی، همراه با نکات نویافته از جمله آن که صوفی متخلق به اخلاق حسنه همچون محبت،بشاشت ،شجاعت،اغماض...است،می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the manuscript of "Seven Signals" by Abdul Wahed Mohammad Belgrami

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdi 1
  • Soheila Mousavi Sirjani 2
  • Mandana Mangeli 3
1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Manuscripts contain valuable historical,literary and mystical information for literary scholars.In particular, one of these manuscripts (considering the two cited manuscripts is the valuable work of"Saba Sanabel"by Abdul Wahed Muhammad Belgrami(d. 912 AH or 915 AH?)On the subject of mysticism and Sufism and the description of the Sufis of India. In the present research, a descriptive-analytical method has been tried to provide a corrected and revised description of the mentioned version and the content of this work for those who are interested.Saba Sanabel" is the work of Mir Abdolvahed Belgrami,a prose and includes seven spikes in Persian language, with mystical content, and masterful and fluent methods. The prose of this work is simple and in some parts concise. Most of the verses used in the text of the poem are the author. In this work, the author, while expressing his beliefs, has brought pure anecdotes in various mystical subjects and has strengthened the principles of his beliefs by quoting verses and hadiths. A careful study of this work is a reflection of the principles of Belram's mystical beliefs as much as possible, along with newly discovered points,including that a Sufi is created with good morals such as love, good fortune, courage.forgiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdul Wahed Belgrami
  • Cheshtia sect
  • Saba Sanabel
  • manuscript
  • mystical structure