نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی دانشگاه هنر تهران

2 استادیار گروه هنر دانشگاه هنر تهران

10.22111/jsr.2022.28933.1908

چکیده

با تثبیت حکومت صفویان در سده دهم بسیاری از آیین های باستانی ایرانیان با حمایت دربار و اقبال عمومی رونق دوباره یافت. در همین دوره به دلیل علاقه سلاطین گورکانی به گسترش زبان و فرهنگ ایرانی در هند و همچنین حضور برخی از شاخص ترین هنرمندان ایرانی در دربار گورکانی شرایط برای انتقال بسیاری از سنتهای ایرانی،به ویژه جشن ها به هند فراهم گردید.این پژوهش با هدف شناخت تاثیرات بزم نگاره های ایرانی بر نگاره های بزمی هند می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که: عناصر و ویژگی های موجود در مجالس جشن و شادمانی در ایران چه تاثیری بر نگاره های بزمی هند در مکتب گورکانی داشته اند ؟این مطالعه برپایة استدلال های تطبیقی-مقایسه ای انجام گرفته است.یافته ها بیان گر آن است که عناصر تصویری بزم نگاره های اوایل دوره گورکانی به دلیل نسخه برداری مستقیم از آثار ایرانی،بسیار متاثر از بزم نگاره های صفوی است تا جاییکه که در انتخاب مکان برپایی جشن ها ویا چگونگی چینش افراد سنت رایج در دربار صفوی مورد تقلید قرار می گرفت اما به تدریج با استقلال نگارگری هند و نفوذ سنت های بومی،عناصر تصویری ایرانی کم رنگ شده و در نهایت با عناصر هندی جایگزین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the impact Gurkani Paintings from the Tradition Iranian Celebrations in the 10th Century

نویسندگان [English]

  • fatemeh norinejhad 1
  • said khoddari 2

1 Master of Islamic Arts, Tehran University of Art

2 Assistant Professor of Art Department, Tehran University of Art

چکیده [English]

whit the establishment of the Safavid reign in the 10th century and the reestablishment of security and relative prosperity in the society, many of ancient Persian celebrations boomed out again with the support of the court and the public demand. At the same era, due to the the Gurkani Sultans' interest in expanding the Iranian culture in India, as well as the presence of some of the most prominent Iranian artists at the Gurkani court, conditions for the transfer of many Iranian traditions, especially celebrations to India were provided. The purpose of this study is to find out the effects of the Iranian paintings on the Indian paintings and to answer the question: what is the impact of existing elements of Iranian celebration on Indian paintings during the Gurkani painting school? This study was a Comparative-comparison argument. The findings of this study indicate that due to the direct copying from Iranian works the pictorial elements of the early Gurkani paintings are much more influenced by the Safavid arts, the common tradition in safavid courts has been imitated even in selecting the place of the celebration but gradually, with the independency of Indian painting eventually replaced with Indian elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paintings
  • Safavid School
  • Gurkani school
  • celebration traditions