نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2012.821

چکیده

سرزمین هند که دارای قدمتی 6000 ساله است، انباشته از اسطوره های بیشماری     می باشد که واکاوی هر یک از آنها، دریچه هایی از آگاهی را به ذهن بشریت باز خواهد نمود. هنر و تمدن این سرزمین را همچون سایر ملل باید در دل اساطیر و خدایان آن بررسی نمود دراویدیان که نیای ساکنان این سرزمین  محسوب می شوند، طبیعت پرستانی بودند که به خلق تمدن درخشان دره سند دست زدند. اعتقادات آنان خاستگاه بارز خدایان و کیش های بعدی هند گردید. دوران بعدی در تاریخ هند هجوم آریاییان جنگ جوست که با ورود خود مرحله ای را تحت عنوان عصر ودایی رقم زدند.
   در فرهنگ اساطیری هند خدایان بسیاری می توان بر شمرد که دارای اعضای متکثر هستند: چندین سر، چندین چشم، چند بازو، چند خرطومی و غیره. هر عضو نماد مفهومی خاص است برای مثال خدای سه سر، سه وجه از قدرت خود را به نمایش می گذارد. سرها مراکز تعقل و نیروی فرمان روایی هستند؛ یا اینکه تعدد چشمان، دوری از اشتباه و احاطه بیشتر به جهان را به همراه دارد و تعدد گوش ها، دریافت بهتر کلام الهی را می رساند.  وارونا هزار چشم، میترای هزار گوش، آگنی سه صورت، شیوای سه چشم از جمله خدایان متکثر الاعضا هستند که مفهوم خارق العادگی و نیروی الهی را به همراه خود دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Creatures and Divinities of Multiplied Organs in the Civilization of India

چکیده [English]

The land of India that is 6000 years old is filled with numerous myths, the analysis of each will open windows of consciousness towards the human mind. The art and   civilization of this land, like other nations, should be reviewed within its myths and gods. Dravidians, the ancestors of the inhabitants of this territory, were nature-worshippers who created the brilliant civilization of the IndusValley. Their beliefs became the distinctive origin of the gods and the next faiths of India. The next period in the history of India is the attack of the Aryan warriors whose entry caused a new phase called the Vedic Era.
In the Indian mythological culture there are many gods that are of multiplied organs: multi heads, multi eyes, multi arms, multi trunks, and so on. Each organ is the symbol of a certain concept. For example, the three-headed god demonstrates three aspects of his power. The heads are the centers of thinking and the force of ruling; multiplicity of eyes shows separation from mistake and a better encirclement of the world, and the multiplicity of the ears represents better understanding of the divine speech. The one thousand-eyed Varuna, the one thousand-eared Mitra, the three-faced Agni, the three-eyed Shiva are among the gods of multiplied organs that bear the concept of exta-ordinariness and the divine power.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • India
  • god
  • divinities
  • of multi organs
  • of multiplied organs
 1- آلن، تونی و دیگران(1384) اسطوره ها و افسانه های ایرانی(سرور دانای آسمان)، ترجمه ی زهره هدایتی و رامین کریمیان، نشر نی، تهران.
2- استروس، لوی و دیگران(1377) جهان اسطوره شناسی، ترجمه جلال ستاری، تهران:  نشر مرکز.
3- الیاده، میرچا(1362) چشم اندازهای اسطوره، ترجمه جلال ستاری، تهران: انتشارات توس.
4- ایونس، ورونیکا(1381) شناخت اساطیر هند، ترجمه ی باجلان فرخی، تهران: نشر اساطیر.
5- بستار، عفت(1388) نقش برجسته ها و مجسمه های هند باستان در هنر پیش از آریایی و بعد از آریایی، تهران: مجله باغ نظر، شماره سوم.
6- جلالی نائینی، محمد رضا( 1372) گزیده سرودهای ریگ ودا، تهران: نشر نقره.
7- ذکرگو، امیرحسین(1377) اسرار اساطیر هند-خدایان ودایی، تهران: نشر فکر روز.
8- شایگان، داریوش(1346) ادیان و مکتب های فلسفی هند، تهران: نشر امیر کبیر، جلد اول.
9- شوالیه، ژان و آلن بران(1382) فرهنگ نمادها، ترجمه ی سودابه فضایلی، تهران: نشر جیحون.
10- قرایی، فیاض(1385) ادیان هند، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
11- کمبل، جوزف(1383) اساطیر مشرق زمین، ترجمه ی علی اصغر بهرامی، تهران: نشر جوانه رشد.
12- کوپر، جی.سی(1379)فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ی ملیحه کرباسیان، تهران: نشر فرشاد.
13- کوماراسوامی، آناندا(1382) مقدمه ای بر هنر هند، ترجمه امیر حسین ذکرگو، تهران: نشر روزنه.
14- مهر آفرین، رضا(1380) نقوش اساطیری مهرهای استوانه ای ایلام؛ سال هفتم،  زاهدان: مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره پیاپی 15.
15- هال، جیمز(1383) فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: نشر فرهنگ معاصر.
16- هنیلز، جان راسل(1373) شناخت اساطیر ایران، ترجمه ی باجلان فرخی، تهران: نشر اساطیر.