نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2012.825

چکیده

سیکهیزم، آئینی که تا به امروز برای ادامه ی اندیشه ها و تفکرات بنیانگذارش، درابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تلاش فراوان می نماید و توانسته است نه تنها در هند بلکه در سایر ملل، جایگاه دینی و اجتماعی را برای گسترش این دین باز نماید، چرا بر خلاف سایر آئین های هند، تا به امروز سیکهیزم به عنوان دینی بزرگ شناخته شده است؟ اگر نگاهی به ادیان هند داشته باشیم، به راحتی در یک مقایسه ی تطبیقی می توان به این موضوع پرداخت که بررسی جنبه های تاریخی- اجتماعی و اعتقادات دینی هندوئیزم، جاینیزم و بودیزم نشان می دهند که تفکرات این ادیان درشکل گیری ساختار دینی سیک در جنبه های مختلف مؤثر بوده است. اعتقاد به چهار باور بنیادی یعنی طبقات، خدایان، کتاب مقدس و  سمساره یا تناسخ درادیان بزرگ هند، تفکر جدیدی را در باورهای مردم هند گشود که ما امروز آن را به عنوان دین سیک در جهان می شناسیم. دراین مقاله تلاش شده است تا با نگاهی به تاریخ تفکر دینی و اعتقادات ادیان بزرگ، تحولات این دین را درمقایسه با سایر ادیان مورد بررسی قراردهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Religious Transformation of Sikhism in the light of the other Indian Great Religions

چکیده [English]

Sikhism is a religion that tries to keep alive the teachings of its founder. This religion has been able to maintain its position, not only in India but also among the other countries. The question is; Why the Sikhism, unlike the other religions of India, is known as a great religion in the world? In a comparative study of various aspects of Indian religions- Hinduism, Buddhism and Jainism- we understand that the teachings of these religions have been effective in shaping the structure of the Sikh religion; particularly in the four fundamental teachings: Gods, Caste, Holy Book and Samsara.
This article attempts to study the Sikhism religious and historical transformations in the light of the history and teachings of the great religions in India

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sikhism
  • GODS
  • caste
  • Holy Book
  • Samsara
  • Hinduism
  • Buddhism and Jainism
1- اون کل و سامبهی پیاراسینگ (1369) سیک ، معتقدات مذهبی ورویه ی آنان،ترجمه ی فیروز فیروزنیا،تهران: نشر توسعه.
2- آبسالان، محب علی (1391) زبان خدایان ،مجله ی زبانشناس، دوره اول، قم:صص 75-61.
3- بایرناس، جان (1370 ) تاریخ جامع ادیان، علی اصغرحکمت،انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم.
4- راداکریشنان سروپالی (1367) تاریخ فلسفۀ شرق وغرب، جلداول، ترجمه ی خسروجهانداری،تهران: انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی.
5- ساتیش چاندراچاترجی ودریندراموهان داتا (1384 ) معرفی مکتب های فلسفی هند، ترجمه فرناز ناظرزاده کرمانی، مرکزمطالعات و تحقیقات ادیان ومذاهب.
6- Barth A. (2002), The Religion of India,translation by Rew.J.Wood,second edition,   London , Kegan Paul,Trench,Trubner&Co Ltd.
7- B. Noss John (1949), Man’s Religion, Macmillan Publishing Co, Inc., New York & Collier Macmilln, Publishers, London.
8- Bowker John (1997), World Religions، The great faiths explored and explained- Dorling Kindersley Book, London.
9- Caldwell, Robert ( 1875), A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages, second edition, London:Trubner & co., Ludgate Hill.
10- Dorothy Field,(1914), Wisdom of the East, The Religion of the Sikhs, John Murray, Library of Wellesly College, London.
11- Eckel Malcom David, (2003), Comprendre  les Religions - Bouddhisme, Adaptation Française de Jean-Louis Houdebine, Grund, Paris.
12- Fanny Maitrot,Solenn Honorine et Thomas Beaufils(2007), Bali(les bons plans réussir son voyage),Le petit Futé,Paris.
13- Le Robert(1981) Dictionnaire, alphabétique et analogique de la langue française, société du nouveau Littré, tome deuxième, Paris.
14- MacAuliffe M. A.(1909), The sikh Religion, Vol.1, Its Gurus, Sacred Writings and Anthems, Clarendon, Press, Oxford.
15- ----------------.(1909), The sikh Religion, Vol.III, Its Gurus, Sacred Writings and Anthems, Clarendon, Press, Oxford.
16- Ninian Smart (1989), the world's Religion, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
17- Narayanan Vasudha,(2004), Comprendre  les Religions – Hindouisme, Adaptation Française de Jean-Louis Houdebine, Grund, Paris.
18- Teja Singh,(1922), The Gurdwara Reform Movement and the Sikh Awakening, Desh Sewak Book Agency, The University  of Michigan.
19- Theodore Elmore Wilber,(1915), Dravidian  Gods in Modern Hinduism,(A study of the local and village deities of southern India), University Studies of the University of Nebraska , Hamilton , Vol.XV,No.I,.
20- Trumpp Ernest,(1877), The Adi Granth – The Holy Scriptures of the Sikhs, Translated from the original Gurmukhi, Ludgate Hill, London.
21- Zimmer Heinrich,(1953), Philosophies of India, Edited by Joseph Campbell, Routledge and Kegan Paul LTD, London.
22- Wm. Theodore de Bary,(1958),Sources of Indian tradition (Introduction to Oriental Civilizations), Vol.1, Columbia University Press, New York.