نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2012.830

چکیده

نظام کاست به‌عنوان نظام روابط اجتماعی، قرن­ها است که یکی از مسائل مهم اجتماعی در جامعه‌ی هند    به شمار می­آید. در خصوص منشأ، خصوصیات و نقش آن در جامعه‌ی هند، گمانه‌زنی ها، بحث‌ها و توضیحات بسیاری مطرح شده‌است. این ادعا وجود دارد که این نظام، ایدئولوژی فراگیری است که روابط دیگر را در جامعه کنترل می‌نمای و در واقع انگاره­ی اصلی آن، ریشه در سلسله‌مراتبی دارد که براصل «پاکی» و «آلودگی» استوار است.
هدف این مقاله بررسی نظام کاست در هند و بررسی اجمالی مشکلات و معضلات ناشی از آن است. ضرورت پرداختن به این مسئله بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که بسیاری از نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی این کشور، از همین نظام بر می­آید. روش تحقیق این مقاله، اسنادی- کتابخانه­ای است.
در بخش‌های مختلف این مقاله علاوه بر بحث در خصوص نظام کاست در دوره‌های باستان، قرون وسطی و دوره­ی استعمار انگلیس، به تعریف کاست، پویایی کاست، کاست به‌عنوان یک ایدئولوژی، کاست و طبقه و تغییرات دراین نظام خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Roots of the Caste System in India

چکیده [English]

The caste system as a system of social relations has been one of the important issues in the Indian society for centuries. There have been lots of assumptions, discussions, and explanations on its origin, nature and role in the Indian Society. It has been claimed that this system is an ideological system which controls all other relations within the society, and its central idea, in fact, lies in a hierarchy based on “purity” and “pollution”.
The purpose of this paper is to investigate the caste system in India and to elaborate the resulted problems and difficulties. The importance of covering the issue is so clear because some of the socio-economic disparities have their roots in the very system. The methodology of this article is documentary- library based, and in different sections of it we will cover the definition of caste, caste dynamics, caste as an ideology, caste and class, and changes in the caste system besides discussing the caste system in the ancient, medieval, and the British colonialism periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • caste system
  • Socio-Economic Disparities
  • Purity
  • Pollution
1- جمشیدی بروجردی، محمد تقی ( 1379) ملی گرایی هندو، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
2- گلد، دانیل، (1378) هندوئیسم سازمان یافته ، ترجمه ی فرهنگ رجایی، تهران: هرمس.
3-Ambedkar, B. R., (2009), Caste System in India, New Delhi: Amrit Book Co
4-Beteille, A., (2002), Caste, Class & Power, Oxford India, Paperbacks
5-Bougle, C., (1970), Essays on the Caste System, Cambridge, England: Cambridge University
6-Dandekar, V. M. & Dhangar, (2011), Changing Patterns of Stratification System in a Tanjore village, India, Working Papers                            
7-Desai, I. P., (1985), State & Society in India, Bombay: Popular Prakashan
8-Dumont, L., (1990), Caste System in India, London: Paladin, Granada Publishing Ltd
9-Ghurye, G. S., (1946), Caste & Class in India, Bombay: Popular Book Depot
10-Hutton, J. H., (1963), Caste in India: Its Nature, Functions & Origins, Oxford: Oxford University Press
11-Ketkar, S. V., (1979), History of Caste in India: Evidence of the laws of Manu, Jaipur: Rawat Publications
12-Senart, E., (1990), Caste in India, the Facts & the System, London: Metheun & Co
13-Sharma, K. L., (2007), Indian Social Structure and Change, Jaipur: Rawat Publications
14-Sinha, S., (1991), the Caste &Its Implications in India, University of Chicago Press
15-Srivinas, M. N., (1972), Caste in Modern India, Bombay: Asia Publishing House