نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2012.834

چکیده

  جهان همواره از درگیری، منازعه، و خشونت که زائیده ی تفاوت های مرتبط با نژاد، رنگ، کیش، مذهب، و منطقه ی جغرافیائی است رنج برده است. در دنیای امروز، بسیاری از دولتمردان و تحلیلگران سیاسی منازعات و درگیری ها را به " برخورد تمدن ها" بویژه میان شرق و غرب نسبت می دهند. از این روی، جهان امروز برای حفظ صلح و دوستی جدّاٌ نیازمند صحبت راجع به " گفتگوی تمدن ها" ست تا "برخورد تمدن ها". یکی از بزرگترین فیلسوف- شاعران و یکی از انسان های بصیر قرن بیستم، محمد اقبال، کوشش نموده چنین گفتگویی را از طریق آثار خود، بویژه اشعار خویش، مطرح نماید. مقاله ی حاضر به این موضوع  می پردازد که چگونه هدف نقد وی از غرب و همچنین از شرق، آشتی میان این دو بوده است، و نه  رد آن که منجر به منازعه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dialogue of Civilizations: The Reconciliation of the East and West as Envisaged by Mohammad Iqbal

چکیده [English]

The world has always suffered from strife,conflicts and violence arising due to differences of race, color, ethnicity, creed, religion and region. In today’s world, many statesmen and political analysts have attributed conflicts and strife to ‘Clash of Civilizations’ particularly between the Eastern and Western world. Therefore, the world today desperately needs to talk about ‘Dialogue of Civilizations’ rather than ‘Clash of Civilizations’ to preserve peace and amity. One of the greatest philosopher-poets and a visionary of the 20th century, Mohammad Iqbal, has attempted such dialogue through his works specially poetry. This paper discusses how his critique of the West as well as the East was aimed at reconciliation of the two, and not rejection leading to conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dialogue
  • civilization
  • reconciliation
  • East
  • West
  • Iqbal
  • ideal society
  • spiritual values
1- Ansari, Asloob Ahmad (1978) Iqbal, Essays and Studies. Delhi: Ghalib Academy.
2- Ansari, Asloob Ahmad (2008)  Iqbal, the Visionary.  Aligarh:  Universal Book House.
3- Grover, Verinder (1995) Mohammad Iqbal. Political Thinkers of Modern India, 26, New Delhi: Deep & Deep Publications.
4-Iqbal,m(2006)Kulliyat-e- Iqbal,Educational book House,Aligarh.
5- Jawed,Mohammad Aslam  (1996) The Unknown Iqbal. New Delhi: Kitab Publishing House.
6- Khurshid Anwar (1996) The Epistemology of Iqbal. Pakistan, Lahore: Dr.Iqbal Academy.
7- Zakaria,Rafiq (1993) Iqbal, the Poet and the Politician. India, Delhi: Viking, Penguins.