تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2013.855

چکیده

اقتصاد سیاسی از جمله شاخه­های علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیّت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می­پردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجّه به شرایط و ویژگی­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار می­دهد.
هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحوّلاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونی­هایی در سیاست­های داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه ی اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرت­های برتر منطقه­ای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید.
مدّعای این پژوهش اینست که محوریّت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست "عـدم تعهـّد" و اتخـاذ استـراتـژی واقع­گرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملّی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقّق جهش­های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده­ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Political Economy of Development in India

چکیده [English]

Political economy is one of the branches of the social sciences which study the manner and the level of the state’s intervention in economy. It also analyzes the relationship between economy and politics according to political, social and economic conditions and particularities of every society.
India is one of the countries which, by creating the changes in the domain of his political economy and developments in the area of his internal and external politics, have successfully accomplished a great economic growth and development. It has been able to stand among the higher regional powers and is moving towards becoming a global power.
Indeed, the central argument of this paper is to insist over the fact that India, by promoting human development and reinforcement of private sector on the one hand, and changing its “non-alignment” policy and through adopting the strategy of realism in his foreign policy in order to enhance the national interest on the other hand, has succeeded in achieving an economic mutation and becoming a major power in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • political economy
  • private sector
  • human development
  • Foreign Policy
 
1- بار، ریموناقتصاد سیاسی، ترجمه ی منوچهر فرهنگ، جلد اول، تهران: سروش،1367
2- تفضّلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: نی،1372
3- تودارو، مایکل، توسعه ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه ی غلامعلی فرجادی، جلد اول، تهران: سازمان برنامه و بودجه،1364
4- رضایی، مجید، جایگاه نهاد دولت در عرصه ی اقتصاد، اقتصاد اسلامی، شماره ی 14، ص 41،1383
5- شفیعی، نوذر،) همکاری­های غیر نظامی هند و آمریکا، علل و پیامدها، سیاست دفاعی، سال 14، شماره ی 55، ص 10،1385
6- صادق، محمد) همکاری­های نظامی و امنیّتی هند و اسراییل، ترجمه ی محمد حسین ادیب، ترجمان سیاسی، شماره ی 13، ص28،15 دسامبر، 2000
7- کاتوزیان، همایون(  1374) ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمه ی م قائد، تهران: انتشارات مرکز.
8- Ahluwalia, M.S. "Economic Reforms in India Since 1991: Has Gradualism Worked?", Journal of Economic Perspectives, 16, 2002.
9- Arora, Gopi & Raja Mohna, India-Us Relations:Promoting Synergy, Institutue of Peace and Conflict Studies, New Dehli, Gunery, 2003
10- Chadha, R., Trade and Reform in India, University of Michigan Press, 1997
11- Clein, Peter., New Institutional Economy, Encyclopedia of Law & Economics, 2000
12- Cpaoraso, James A. & David Levines.,Theories of Political Economoy, Cambridge University Press, 1992
13- Foster, J. B. Ecology Against Capitalism, New York, Monthly Review Press, 2002
14- Jha, R., "Economic Reforms, Economic Growth and Anti-Poverty Strategy in India", Country Strategic Opportunities Paper, International Fund for Agricultural Development, (2001).
15- La Porta R., Lopez-de-Silanes F., and Shleifer A. "The Economic Consequences of  Legal Origins", Journal of Economic Literature, 46:2,  2008.
16- Joshi, V, & Little, I. "India, Macro Economics and Political Economy, 1964-1991", World Bank, Washington D.C, 1994.
17- Khatri, Sridhar., Regional Security in South Asia, Kathmando: Center for Nepal & Asia Studies, 1987
18- Kochhar K., Kumar U., Rajan R., Subramanian A., and Tokatlidis I., "India’s Pattern of Development: What Happened, What Follows?", Journal of Monetary Economics, 981-1019, 53, 2006.
19- Keynes, J.M.,The End of Laissez-Faire, New York, Wonarton, 1963
20- Mistry, Dinshaw.,"A Theoretical and Empirical Assessment of India as an Emerging World Power". India Review,  3:64 – 87, 2004
21- Morrison, Wayne & Alen Kronstadt., "India-Us Economic Relations", Foreign Affairs, Vol.50, No.3, 2005
22- Nilakant,V., "India: A Rising Power", http://www.asiaz.org.n2/ India- risingpower.pdf, 2006
23- Nyrop, Richard F., India: A Country Study. Washington D.C. American University Press, 1985
24- Panagariya, A. India: The Emerging Giant, Oxford: OUP, 2008.
25- Paul, T.V. & Mahesh Shankar. "India’s Rise and the Global Order: The Logic of Peaceful Integration", Paper presented at the American Political Science Association Meeting, Toronto, (September 3-6, 2009).
26- Rao, M. Govinda & Nirvikar Singh, "The Political Economy of Center-State Transfers in India: Further Analysis", UC Santa Cruz, (April 2004).
27- Rao, M. Govinda . & Nirvikar Singh, "Federalism in India: Political Economy & Reform", Working Paper, No. 108, September 2001.
28- Ravi, N. "India Expects a Positive Outcome from G20 Summit", The Hindu, (April, 2009).
29- Smith, Adam., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London, W. Strahan and T. Cadell, 1776
30- Stokes,Philipe., Philosophy: 100 Essential Thinkers, New York, Enchanted Lion Books, 2006
31- Tammen, Ronald L., Power Transitions: Strategies for the 21st Century, New York, Chatham House Publishers, 2000
32- Thomas, S., "How the financial sector in India was reformed", in: Documenting Reforms: Case Studies from India, New Delhi, Macmillan India, 2006
33- Vig, Norman J. Political Science and Political Economy, New York, N.Y. University Press, 1993
34- Viokor, D., Economic Romanticism, New Book Society, 1964
35- World Bank., Reserve Bank of India, Economic Stabilizing Board, 2008
 
Refrences
1- Ahluwalia, M.S. "Economic Reforms in India Since 1991: Has Gradualism Worked?", Journal of Economic Perspectives, 16, 2002.
 2- Arora, Gopi & Raja Mohna, India-Us Relations:Promoting Synergy, Institutue of Peace and Conflict Studies, New Dehli, Gunery, 2003
3-Barre, Raymond. Economie Politique, .Tanslated By:Manouchehr Farhang, Vol. 1. Tehran: Publishers soroush, 1997
4- Chadha, R., Trade and Reform in India, University of Michigan Press, 1997
5- Clein, Peter., New Institutional Economy, Encyclopedia of Law & Economics, 2000
6- Cpaoraso, James A. & David Levines.,Theories of Political Economoy, Cambridge University Press, 1992
7- Foster, J. B. Ecology Against Capitalism, New York, Monthly Review Press, 2002
8- Jha, R., "Economic Reforms, Economic Growth and Anti-Poverty Strategy in India", Country Strategic Opportunities Paper, International Fund for Agricultural Development, (2001).
9- Joshi, V, & Little, I. "India, Macro Economics and Political Economy, 1964-1991", World Bank, Washington D.C, 1994.
10- Katouzian, Homayoun., Ideology and Method in Economics, Tanslated By:M. Gghaed. Tehran:  Publishers Center, 1995
11- Keynes, J.M.,The End of Laissez-Faire, New York, Wonarton, 1963
12- Khatri, Sridhar., Regional Security in South Asia, Kathmando: Center for Nepal & Asia Studies, 1987
13- Kochhar K., Kumar U., Rajan R., Subramanian A., and Tokatlidis I., "India’s Pattern of Development: What Happened, What Follows?", Journal of Monetary Economics, 981-1019, 53, 2006.
14- La Porta R., Lopez-de-Silanes F., and Shleifer A. "The Economic Consequences of  Legal Origins", Journal of Economic Literature, 46:2,  2008.
15- Mistry, Dinshaw.,"A Theoretical and Empirical Assessment of India as an Emerging World Power". India Review,  3:64 – 87, 2004
16- Morrison, Wayne & Alen Kronstadt., "India-Us Economic Relations", Foreign Affairs, Vol.50, No.3, 2005
17- Nilakant,V., "India: A Rising Power", http://www.asiaz.org.n2/ India- risingpower.pdf, 2006
18- Nozar, Shafi. Non-Military Cooperations India ana America Why and Affected? Defsnsive Politics, NO. 55, P.10, (Summer  2006)
19- Nyrop, Richard F., India: A Country Study. Washington D.C. American University Press, 1985
20- Panagariya, A. India: The Emerging Giant, Oxford: OUP, 2008.
21- Paul, T.V. & Mahesh Shankar. "India’s Rise and the Global Order: The Logic of Peaceful Integration", Paper presented at the American Political Science Association Meeting, Toronto, (September 3-6, 2009).
22- Rao, M. Govinda & Nirvikar Singh, "The Political Economy of Center-State Transfers in India: Further Analysis", UC Santa Cruz, (April 2004).
23- Rao, M. Govinda . & Nirvikar Singh, "Federalism in India: Political Economy & Reform", Working Paper, No. 108, September 2001.
24- Ravi, N. "India Expects a Positive Outcome from G20 Summit", The Hindu, (April, 2009).
25- Rezaei, Majid. Government's Role in the Economy, Islamic Economy, NO. 14, P.41, (Summer  1383).
26- Sadegh, Mohamad, Military and Security Cooperations  Between India and Israeel, Tarjoman Siassy, Tanslated By: Mohamad Hossain Adib NO. 13, P.28, (Decamber 2000).
  27- Smith, Adam., An Inquiry into the Nature and Causes of the    Wealth of Nations, London, W. Strahan and T. Cadell, 1776
28- Stokes,Philipe., Philosophy: 100 Essential Thinkers, New York, Enchanted Lion Books, 2006
29- Tafazoli Feraydoon., Histoire des Doctrines Economique, Tehran: Publishers Ney, 1372
30- Tammen, Ronald L., Power Transitions: Strategies for the 21st Century, New York, Chatham House Publishers, 2000
31- Thomas, S., "How the financial sector in India was reformed", in: Documenting Reforms: Case Studies from India, New Delhi, Macmillan India, 2006
32- Todaro, Michael., Economic development in the third, Tanslated By: Gholamali Farjadi, Vol. 1. Tehran, 1364
33- Vig, Norman J. Political Science and Political Economy, New York, N.Y. University Press, 1993
34- Viokor, D., Economic Romanticism, New Book Society, 1964
35- World Bank., Reserve Bank of India, Economic Stabilizing Board, 2008