نهضت نامه های ابریشمی در جنگ جهانی اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jsr.2013.857

چکیده

نهضت نامه های ابریشمی، حرکتی سیاسی و مذهبی بود که به وسیله ی شخصی به نام محمود الحسن دیوبندی مشهور به شیخ الهندی بر ضدّ انگلیسی ها در هندوستان و شبه قاره صورت پذیرفت که دامنه ی آن تا افغانستان و ایران کشیده شد. وی تحت تأثیر افکار سلف گرایانه رهبران مدرسه ی دیوبند هند قرار داشت و چون مکاتبات و نامه های رهبران این حرکت، بر روی پارچه هایی از جنس ابریشم نوشته می شد، این جنبش به نام نهضت نامه های ابریشمی نامیده شده است. این حرکت در جنگ جهانی اول با تأثیر پذیری از اتّحاد عثمانیان وآلمانی ها، فعّالیّت هایی را به نفع آلمانی ها وعلیه منافع بریتانیا در منطقه خاورمیانه و هند انجام داد و عاقبت با کشف برخی از نامه های آنان توسط مأموران اداره اطّلاعات پنجاب وابسته به سازمان مخفی انگلیس، فعّالیّت های آنان فاش و ضربه هایی بر آنان وارد گردید.
روش پژوهش  تاریخی با تکیه بر منابع و متون تاریخی است که بیشتر بر منابع انگلیسی و نوشته های محقّقان پاکستانی و هندی و برخی از منابع محلّی ایرانی که محقّقان بلوچ نوشته اند، متکی است. مهمترین نتیجه این پژوهش، تأثیری است که مسلمانان از شورش بزرگ هند گرفتند و باعث جنبشی ضدّ انگلیسی با گرایش های دینی گردید. این جنبش اعتراضات هند را در سرزمین های دیگر گستراند وآن را با نارضایتی های عراق و عثمانی پیوند داد و با آغاز حرکت های متّحدین یکی از عوامل پیوند مسلمانان شبه قاره هند با عثمانی و تأثیر پذیری آنان از فتوای علمای عثمانی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Movement of Silk Letters during the World War I

چکیده [English]

The Movement of Silk Letters was a religious and political movement started by Mahmoud al-Hassan Deobandi, namely Sheikh al-Hind, against the English elements in the Indian-subcontinent which was soon extended to Afghanistan and Iran. Sheikh al-Hind was affected by fundamentalist thoughts of the leaders of Deoband School of India. Since the letters of the heads of this movement were written on Silk textiles, the aforementioned movement became known as “the Movement of Silk Letters”.
The movement started its activities in favour of the Germans and against the British interests in the Middle East and India in the course of the World War I. However, finally, some of its letters were discovered by the agents of the British Secret Service in Punjab and its activities were revealed.
 This study has been done under the historical method based on historical texts and sources, mostly English sources and the written works of the Indian and Pakistani and some Iranian Baluch researchers. The most important result obtained from the present study is that the movement of Silk Letters was influenced by Indians’ great mutiny (1857) which created a great uprising with religious orientations against the English elements in the Indian-subcontinent, extending India’s protests to the other territories and connected the movement with discontents in Iraq and Ottoman empire in order to unite them under the decree of the Ottoman religious scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Iran
  • Baluchistan
  • Movement of Silk Letters
  • Sheik al-Hind
  • the Germans
  • The British
1- باست، الیور،آلمانی ها در ایران، نگاهی به تحوّلات ایران در جنگ جهانی اول، بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه، ترجمه ی حسین بنی احمد، تهران: نشر شیرازه،1377
2- سپهر، مورّخ الدوله، ایران در جنگ بزرگ(1918-1914) ، چاپ دوم، تهران: نشر ادیب،1362
3- سربازی، محمّد یوسف، جهاد وجایگاه آن در اسلام، زاهدان: انتشارات مکتب اسحاقیه،1386
4- شیال، جمال الدین، نهضت های اسلامی شبه قاره  ی هند، ترجمه ی غلامحسین جهانتیغ (از اردو به فارسی) زاهدان: مؤسّسه ی هفت اقلیم شرق،1383
5- شهبازی، عبدالله، زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران، ج1، تهران: مؤسّسه ی مطالعات و پژوهش های سیاسی،1377
6- کاتوزیان تهرانی، محمدعلی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار،1379
7- مابرلی، جیمز، عملیات در ایران (1918-1914)، ترجمه ی کاوه بیات، تهران: انتشارات رسا،1379
8- هاردی، پیتر، مسلمانان هند و بریتانیا، ترجمه ی حسن لاهوتی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی،1369
9- مدنی، مولانا حسین احمد، ایک سیاسی مطالعه، گردآوری ابوسلمان شاه جهانپوری کراچی، مجلس یادگار شیخ الاسلام (به زبان اردو)، 2006
10- منصورپوری، محمدسلمان، رهبر بزرگ انقلابی آسیا، ترجمه ی خدابخش اسلام دوست چابهار، حوزه ی علمیه ی چابهار،1376
11- Ansari,k.hh: pan-Islamand the making of the early Indian muslim Socialist, modern Asian studies.
Vol 2 ,no:30,London,Cambridge University press,1986
12- J.R.H.Cole :On and state in awadh , 1722-1859, Delhi: Oxford University press, 1989
13- Kambell ,sir George, memories of my Indian career, Vol.I,London ,1983
14- Madani , Moulana Hussain Ahmad ,NaGsh_i Hayat(1954) Vol:2,(India,Deoband)
15- Margoliouth.s.d , pan-IsLamism.in proceeding1979   of the central asian society,1912
16-Maulana Syed Mohmmod Meyan Saheb, Tahrikh-e-Sheikh-Al-Hind , Lahore , Roomy Printers,1991
17- Metcalf, tomas,R,The Aftemath of Revolt: Indian (1857-1870) Princeton ,1965
18- Mian sahib.maulana syed mohammad , tarik-e-al-Hind
- Nevill.H.L.compains on the North-wes  29, Frontier  (Londan:gohn Murry, 1912
19- O Dwyer Sir fred rick , India AsI knewwLt, London , 1925
20- Qureshi,Muhammad naeem:  pan-Islam in british Indian politics, A study of the khilafat movement (1918-1924) Leiden Brill,1999
21- Sen Surendra Nath , Eighteen fifty-seven ,Calcutta :the Government of India press,1985
22- Smit, Wilfred cantwel , modern Islam in India; A social  anolysis,new Delhi,1979
23-Thomas.L,Hughes,The German Mission to Afghanistan,1915-1916 German Studies Reviw Vol 25,No3 (Oct.2002)( German Studies Association, 2002
 Refrences
1- Ansari,k.hh: pan-Islam  and the making of the eurly Indian muslim Socialist, modern Asian studies. Vol 2  ,no:30 (London, Cambridge Univer sity press)1986
2- Bast Oliver ; German in Iran (A Look at development in first World War) According to diplomatic sources,France, Interpreter,Hosin Baneahmad: publisher Nashre Shiraze.Teheran Publication.Iran ,1998
Frontier  (Londan:gohn Murry, 1912
3- Hardi Peter ;The Muslims of Brittish India, Interpreter: HassanLahuti, Publisher Combridge University press ,London,1973
4- J.R.H.Cole :On and state in awadh , 1722-1859, Delhi: Oxford University press, 1989
5-Kambell ,sir George, memories of my Indian career Vol.I,London ,1983
6-Katozian Teherani, Mohamad Ali ; History constit utional, Revolution of Iran, Teheran , Sherkat sahami anteshar .Iran ,2000
7-Madani , Moulana Hussain Ahmad , NaGsh_i Hayat(1954) Vol:2,(India,Deoband)
8-Madani Maulana Hussin Ahmad ; yak siyasi motaleae (A political study), Dr. Abosalman Jehanpori, Karachi Majleae yadgar , Shekh- al - Eslam ( 2006)  
9- Mansor pory,Mohamad Salman ; Gret Leader of The Revolution Asia (Rahbar bozorge Enqlab Asia) , Interpreter , Kodabakhsh Islam dost ,Chabahrar ,Howzehelmie Chabahar. Iran,1997                                  
10-Margoliouth.s.d , pan-IsLamism.in proceeding1979   of the central asian society,1912
11- Maulana Syed Mohmmod Meyan Saheb, Tahrikh-e-Sheikh-Al-Hind , Lahore : Roomy Printers,1991
12- Metcalf, tomas,R,The Aftemath of Revolt: Indian (1857-1870) Princeton ,1965
13-Mian sahib.maulana syed mohammad  tarik-e-al-Hind, Nevill. H.L.compains on the North-wes  29
14- Moberly.f.j ; Operations in Persia(1914-1919) Her Majesty,s Stationary office, London. Interpreter ,kave Bayat, Poblisher,Aentesharat Rasa, Teheran ,Iran ,2000
15- O Dwyer Sir fredrick , India AsI knewwLt, London , 1925
16- Qureshi,Muhammad naeem,  pan-Islam in british Indian politics,A.Study of the khilafat movement (1918-1924) Leiden Brill,1999
17- Sarbazi, mohamad yousef ; Jihad and its positon in Islam, poblisher maktab Eshaghiye, Zahdan, Iran, 1368 
18- Sen Surendra Nath , Eighteen fifty-seven ,Calcutta :the Government of India press,1985
19- Sepehr, Movarrekh- ad –dauleh; Iran in the Great War(1914-1918) publisher.Adib , Teheran Publication. Iran, 1989
20- Shahbazi Abdollah ; The Jew and palsi plutocrats, British Imperialism and Iran , political studies Research institute,2007    
21- Shial Jamal-ad-din ; Thereform movement The Indian sub continent, Interpreter, Ghulam Hussain Jahantigh ,publisher moassey haft aqlim , Zahdan . Iran,1383
22-Smit, Wilfred cantwel ,modern Islam in India; Asocial  Anolysis,new Delhi,1979
23- Thomas.L,Hughes,The German Mission to Afghanistan,1915-1916 German Studies Reviw Vol 25,No3 (Oct.2002)( German Studies Association, 2002