نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد.  به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبیقی این حقوق در دو نظام سیاسی محل بحث می پردازد و از این حیث ضرورت داردکه موجب کشف نقاط قوت وضعف آنها شده واحیانا زمینه بازنگری و اصلاح آنان خواهد شد.طبق بررسی های انجام گرفته قانون اساسی ایران با بیان حقوق بنیادی ملت براساس آموزه های وحیانی دین اسلام و تخصیص یک فصل مجزا به بیان این حقوق، نسبت به قانون اساسی پاکستان کاملتر بنظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of people's rights in the constitution Islamic Republic of Iran and Pakistan

نویسنده [English]

  • j s

چکیده [English]

Abstract
Freedom  and  equality  of  rights  are  desired by all the political systems, in a way that the most political systems in the world have dedicated a part of their constitutions to state these rights.The constitutions of Iran and Pakistan which have the Islamic Republic government andfollow the rules and moralsof  Islam are not exceptions, so in the present study, using the comparative-analytic method, it has been attempted to consider the mentioned rights in bothpolitical systems comparatively. The necessity of this research is that it helps to find the strengths and weaknesses of these constitutions and prepare a suitable context to revise them. According to the conducted researches, Iran's constitution seems to be more complete by stating the main rights of the nation based on the Islamic morals and advices and dedicating a separate chapter to the mentioned subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compare
  • Constitution
  • Iran
  • Pakistan
  • Islamic Republic
منابع
 1-قرآن کریم
2-ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم،لسان العرب، الطبعه الثالث، بیروت ، لبنان :دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، دار صادر،1414.
3-اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، الطبعه الاولی، بیروت، لبنان، مؤسسه الطبع و النشر، 1410.
4-تسخیری، محمدعلی، در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی،1385.
5-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،چاپ چهارم ،  نشر گنج دانش،1388 .
6-جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، چاپ دوم ،مرکز نشر اسراء،1377.
7-جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغه و صحاح العربیه، الطبعه الاولی، بیروت، لبنان: دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،1410.
8-حرانی، حسن بن شعبه، تحف العقول ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،1404.
9-حیاتی، علی عباس، اموال و مالکیت، چاپ دوم، نشر میزان،1389.
10-سرخسی، شمس الدین، المبسوط، بیروت: نشر دارالمعرفه،1406.
11-سمهوری،عبدالرزاق احمد، مصادرالحق فی الفقه الاسلامی، بیروت: نشرمنشورات الحلبی الحقوقیه،1998.
12-شیخ صدوق،الخصال،قم: انتشارات جامعه مدرسین قم: 1403.
13-دهخدا، علی اکبر،لغت نامه دهخدا، چاپ دوم،تهران: مؤسسه دهخدا،1377.
 14- عاملى، حرّ، محمد بن حسن،وسائل الشیعه،الطبعه الاولی، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409.
15-عمید زنجانی، عباسعلی،مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات مجد،1387.
16-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین کاربردی ، چاپ یازدهم، انتشارات مجد،1390.
17-قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، برگرفته از سایت nahad.govir.ir
18-قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لایحضره الفقیه، الطبعه الثانی،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1413.
19-کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت ،چاپ چهارم، نشر دادگستر،1380.
20ـــــــــــــــ ،  مقدمه علم حقوق و مطالعه درنظام حقوقی ایران ، چاپ  بیست وششم،نشر شرکت سهامی انتشار،1379.
21-کاشانی، محمود، حقوق مردم، سازمان اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،1377.
22-کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی ،الطبعه الرابع، دار الکتب الإسلامیه،1407.
23-لطفی، اسدالله، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران ، بی نا،1389.
24-مدنی، سیدجلال الدین، کلیات حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات پایدار،1376.
25-مطهری، مرتضی، عدل الهی، چاپ نهم، انتشارات صدرا،1374.
26-معتزلى، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، قم:انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى،1404.
27-مقیمی، غلامحسین، مشروطیت،جمهوریت،اسلامیت، نشر و پژوهش معناگرا،1385.
28-واحدی، قدرت الله، مقدمه علم حقوق، چاپ اول ، بی نا،1373.
29-ورعی ، جواد،حقوق و وظایف شهروندان ودولتمردان، نشردبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،1381 .
30-هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ نهم، ،نشر میزان،1388.
 
 
 
All References in English    
1-The holy Qoran.
2-Ameli , Hor , Mohammadebne hasan , vasaelo shi`e, qom: moasese ye A`le beyt publication , 1989.
3-Amide zanjani , AbasAli , Mabani hoghoghe asasi ye Iran , majd publication , 2008.
4-Dehkhoda , Ali Akbar , loghatnameh , moasese ye dehkhoda , 1998
5-Ebne Manzoor ,Mohamad ebne mokrem , lesanol arab , , beeroot-lobnan: darol fekr publication, 1993.
 6-Esfahani , Mohammad bagher ebne mohammad taghy ,  behaarol anvar , moasese tabo nashr , beyroot-lobnan, 1990.
7-Harrani ,Hasan ebne sho`be , Tohafol oghol , qom: eslami publication, 1984.
8-Hashemi , seyed mohammad , hoghoghe asasi jomhoori eslami iran , meezan publication , 2009.
9- Hayati , Ali abas , Amval o malekeat , mizan publication , 2010.
10- ja`fari langroodi , Mohammad Ghafar , Mabsoot dar terminology hoghogh , ganje danesh publication , 2010. 
11- Javadi amoli , abdollah  , falsafe hoghooghe bashar , markaze asraa publication , 1999.
12-Jowhari , Esmaeel ebne hamma`d , alsehah , beyroot-lobnan:  darol elm publication  , 1990.
13-Kashany , mahmood , hoghoghe mardom , sazemane asnad va madareke eslami , 1998.
14-Katozean ,N Naser , amval o malekeat , dadgostar publication,2001.
15-Katozean , naser , moghadame elme hoghoogh va motale`ye nezame hoghooghe Iran , sahami enteshar publication , 2000 .
16-Koleyny ,Aboo jafar , Mohammad ebne yaghoob , alkafi , darol kotobel Eslamie , 1986.
17-Lotfi , Asadollah , hoghooghe Asasi va sakhtare Nezame jomhoori Esalami iran , beena  , 2010.
18-Madani , seyed jalalodin , koliyate hoghooghe Asasi , paydar publication , 1997.
19-Moghemi , Gholam Hosein , Mashrooteat, jomhooreat, Eslameat , ma`nagera publication , 2006.
20-Mo`tazeli , Ebne Abel Hadid , Sharhe Nahjolbalaghe , Ayatollah mara`shi publication , 1984.
21-Motahhari , mortaza ,Edle  Elahi,,,,,,,,,,, sadra publication , 1995.
22-Qanoone Asasi jomhoori Eslami Iran , Majmooe Ghavanine karbordi majd, majd publication , 2012.
23-Qanone asasi jomhoori eslami pakestan , bargerefteh az sait : nahad.govir.ir.
24-Qomi , sadoogh , Mohammad ebne Ali , Man  la yahzarahol faghih , qom :Eslami pablication , 1992.
25-Samhoori , Abdol razzagh , Masaderol Hagh fi feghel Eslami , beyroot-lobnan: Manshooratol halabi pablication , 1998.
26-Sarakhsi , Shamsodin , almabsoot , beyroot-lobnan: Darol Ma`refat pablication , 1986.
27-Sheikh sadoogh , Alkhesal , jaame`ye modarresine qom publication , 1983.
28-Taskheeri , Mohammad Ali , Dar partove Ghanoone Asasi Iran , Majmae taqhreebe eslami publication , 2007.
29-Vahedi , Ghodratolah , Moghadame elme hoghoogh , beena publication , 1994.
30-Varaye,javad , Hoghoogh va vazaefe shahrvandan va dolatmardan , majlese khebregan rahbari publication , 2002.