نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

از آنجا که نسخه های خطی بازگو کنندة  گذشتۀ   فرهنگ و زبان هر ملتی است، شناساندن و معرفی  نسخه­های خطی، ورق زدن برگ زرینی از زبان و فرهنگ و تمدن یک ملت است. از جملة این گنجینه­ها، نسخة با­ ارزش رقعات میرزا امان­الله حسینی متخلص به «امانی»است که  نمونة اعلای انشای گذشتگان و دارای محتوای علمی، تاریخی، اجتماعی و تربیتی است. این تحقیق پس از تصحیح نسخة خطی امان­الله و مقابلۀ آن با دو نسخة آستان قدس رضوی و کتابخانة ملی صورت گرفته است . هدف پژوهش،  معرفی نویسندۀ اثر و احیاء این نسخة خطی به عنوان یکی از ذخایر مکتوب قرن یازدهم  و بررسی ویژگی های محتوایی­آن، برای نشان دادن ارزش اطلاعات مفیدآن است که به روش تحلیل و توصیف متن رقعات انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing Mirza Amanullah Hosseini and his Roqa`at content value

نویسندگان [English]

  • Ali Zamanialavijeh 1
  • Zahra Aghababaei 1
  • maryam barati rizi 2

چکیده [English]

    Since the manuscripts reflect past of culture and language of every nation, recognition and introduction manuscripts, is to turn the page of golden leaf from nation’s language, culture and civilization. Among these treasures, valuable copy of Roqa`at written by Mirza Amanullah Hosseini pseudonym to Amani, which is a grand example of ancient`s composition with scientific, historical, social and educative contents.
This research was done after correction Amanullah`s manuscript and Comparing it with two copies in Astan Ghods and Melli libraries.
The purpose of this study is to introduce the writer of this opus and to regenerate this manuscript as one of the written resources of 11th century and study it`s content features for showing the value of it`s useful informations. This study had been done by analysing and describing the context`s of Roqa`at. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • manuscript
  • Roqa’at
  • Amanollah Hosseini
ا- قرآن مجید
2-بیهقی،ابوالفضل،تاریخ بیهقی،به کوشش دکتر خطیب رهبر،تهران،مهتا،1375
3-بهار،محمد تقی،سبک­شناسی،ج1،تهران،نشر امیر کبیر، چاپ پنجم،1369
4-ثابتیان،ذبیح­الله،اسناد و نامه­های تاریخی و اجتماعی دورة صفویه،تهران، ابن سینا، 1347
5-حسینی،میرزا امان­الله، رقعات،شمارة خطی7584،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان،1211
6-ــــــــــــــــــــ ،رقعات،شمارة اموالی 42339،شمارة خصوصی257،کتابخانة و موزة آستان قدس رضویی، قرن 12.
 7-ـــــــــــــــــــ ،رقعات، شمارة بازیابی 5-6462،کتابخانه و مرکز اسناد ملی تهران،1244.
8-جعفری،مسعود،آیین­نامة مدیریت دولتی و نامه نگاری در دوران ساسانیان،فصلنامة مدیریت دانش سازمانی،سال سوم،ش28-،8:29، 1387.
9-خطیب رهبر،خلیل،دستور زبان فارسی،تهران،سعدی،1361.
10-خطیبی،حسین،فن نثر در ادب فارسی، تهران،زوّار، چاپ سوم،1368.
11-ـــــــــــــــ سبک­شناسی یا تاریخ تطور نثر پارسی،  تهران، زوّار،1375.
12- خیامپور، عبدالرسول، دستور زبان فارسی، تهران،ستوده،1386.
13- شفاهی، احمد، دستور زبان فارسی، تهران، چاپ اول،1363.
14- شمیسا،سیروس، سبک­شناسی، تهران، میترا،1390.
15- صاحبی،محمد،نگاهی به نامه نگاری در ادبیات عربی و تأثیر آن بر فن ترسل فارسی،کتاه ماه ادبیات ش52:27-57 ،1388.
16-صفا، ذبیح­الله،گنجینة سخن،جلد اول، تهران، سپهر،1348.
 17- ــــــــــــ ،تاریخ ادبیات در ایران،تهران، فردوس، چاپ سیزده،1372.
18-فخرالزمانی،ملاعبدالنبی،تذکره میخانه،تهران،انتشارات حاج محمدحسین اقبال،چاپخانة سپهر،1338.
19-گرجی،مصطفی، آیین پژوهش در زبان و ادبیات، چاپ اول، کلک سیمین،1390 .
20-گلچین معانی،احمد،کاروان هند،مشهد،انتشارات آستان قدس،1369.
21-گیوی، احمد،دستور زبان فارسی، تهران،قطره،1348.
22-مایل هروی،نجیب،تاریخ نسخه­پردازی و تصحیح انتقادی نسخه­های خطی، تهران: انتشارات،1369 .
23-منتجب الدین بدیع،عتبه­االکتبه،به اهتمام علامة قزوینی و عباس اقبال،تهران،1329.
24-مهدی­زاده،مهدی،تاریخچة منشآت در ادب فارسی،کیهان فرهنگی،ش 64،154-1375،67.
25-ناتل خانلری،پرویز،دستور زبان فارسی،تهران،انتشارات بناء فرهنگ ایران،1375