دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 7-164 

مقاله پژوهشی

1. بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی

صفحه 7-24

مراد اسماعیلی؛ حسین حسن پور آلاشتی


3. معرفی میرزا امان الله حسینی و ارزش محتوای رقعات او

صفحه 43-62

علی زمانی علویجه؛ زهرا آقابابایی؛ مریم براتی ریزی


5. تحلیل سبکی اوّلین شرح دیوان انوری

صفحه 83-102

فراست عسکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمود عباسی


7. شکل گیری نظام آموزشی انگلیسی در هند

صفحه 125-146

محسن معصومی؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ قسور عباس علوی