نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

     یکی از موضوعات مهم و مورد منازعه انگلیسی ها پس از تسلط بر هند، تغییر نظام آموزشی این سرزمین بود. در دوره تسلط کمپانی هند شرقی بر هند، میان مدیران کمپانی و دولتمردان و برخی از مستشرقان و دانشمندان انگلیسی منازعات و اختلافات شدیدی درباره چگونگی سامان دادن و مدیریت آموزش در هند، وجود داشت. عده‌ای از این افراد با دخالت دولت انگلیس و کمپانی در نظام آموزشی هند و ارائه آموزش های جدید به هندیان مخالف بودند و چنین دخالتی را در تعارض با منافع انگلیس در هند می‌دانستند و عده‌ای دیگر معتقد بودند که برای تأمین بهتر و بیشتر منافع هند باید هندیان را با زبان انگلیسی آشنا کرد و دانش های جدید غربی را به آنها آموخت. به رغم مخالفت های شدیدی که با دخالت دولت بریتانیا و کمپانی در نظام آموزشی هند صورت می‌گرفت، پس از فراز و فرودهای فراوان و ارائه طرح ها و برنامه‌های متنوع، در نهایت دولت بریتانیا و مدیران کمپانی بر آن شدند که نظام آموزشی جدید را به همراه زبان انگلیسی وارد هند سازند و نظام آموزشی بومی و سنتی هند را از میان بردارند. نتیجه این سیاست، تأسیس مدارس، کالج ها و دانشگاه های گوناگون در شهرهای مختلف هند بود. برخی از این دانشگاه ها تا امروز از مشهورترین مراکز آموزشی هند به شمار می‌روند. این مقاله به منازعات طرفداران و مخالفان ارائه آموزش های جدید به هندیان پرداخته و چگونگی تغییر نظام آموزشی سنتی هند و ایجاد نظام آموزشی جدید را بررسی کرده است. در نوشتار حاضر، با بهره گیری از روش تاریخی و با مطالعات کتابخانه­ای، به بازخوانی و تحلیل محتوایی موضوع پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Establishment of English Education System in India under East India Company

نویسندگان [English]

 • m m 1
 • a b 2
 • gh a 3

چکیده [English]

 
  One of the major disputed issues, among the British officials after their dominance of India, was to change the educational system of the country. A schism emerged amongst the administrators of East India Company, politicians, orientalists and scholars regarding how to administer Education System in India. Some of them opposed the interference of the Government in educational affairs. Besides, they were against the introducing of English Education System for Indians. In their viewpoint, such activities shall prove detrimental to the interests of English Rule in India. While others believed that for the betterment of Indians, they should be familiarized with English language and modern western Sciences. Despite conflicts, eventually they decided to import modern education system to India and eliminate the local and traditional system. Resultantly, many schools, colleges and universities were established in the country.
 
       This article deals with the conflicts between the supporters and dissidents of modern education system and evaluates the replacement of indigenous education system with modern education system under the Rule of East India Company.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • India
 • British-India
 • East India Company
 • English Education system
 1. Arberry, Arthur John, Asiatic Jones: Life and Influence of William Jones, London, Longmans, Green  & Co., 1946.

 2. Azad, Maulana Abul kalam, India Wins Freedom, Bombay, Orient Longmans, 1959.

 3. Basu, B.D., History of Education in India, Calcutta, R. Chattarjee Publishers, 1922.

 4. Bayly, C. A, The New Cambridge History of India, London, Cambridge University Press, 2008.

 5. Bheemaraya,  Basavaraj and Sreeramulu, Gooru, An Evolution of  Educational Policies in India, Indian Streams Research Journal, Maharashtra, Volume:4, Jan 2015.

 6. Chand, Tara, History of the Freedom Movement in India, Delhi, Publication Division of Ministry of Information and Broadcasting, 1967.

 7. Dodwell, H.H., The Cambridge History of India, Cambridge University Press,1932.

 8. Freeda, Sujatha and Kumarasami, Selvamuthu, Evolution Of Colonial Educational Policy In India And Madras Presidency, Institute of Advanced Study in Education Saidapet,Chennai, 2012.

 9. Hardy, Peter, The Muslims of British India, New York, Cambridge University Press, 1972.

 10. Kopf, David, British Orientalism and the Bengal Renaissance, Cambridge  university press, London, 1969.

 11. Mahmood, Syed, A History of English Education in India, Calcutta,Baptist Mission Press,1895.

 12. Matthai, John, Village Government in British India, London, University of London Press, 1915.

 13. Meyhew, Arthur, The Education of India, London, Faber & Gwyer, 1926.

 14. Montgomery, Walter, The Progress of Education in India, Education in Parts of the British Empire, Washington Government Printing Office, 1919.

 15. Mukherjee, Chandra Kartick, Underdevelopment Educational Policy and Planning,  Bombay, Asia Publishing House, 1967.

 16. Mukherjee, Ramkrishna, The Rise and Fall of East India Company, New York & London , Monthly Review Press, 1974.

 17. Nehru, Jawaharlal, The Discovery of India, Delhi, Oxford University Press, 1985.

 18. Nurullah and Naik, j. P., History of Education in India, Bombay, Macmillan & co, 1943.

 19. Odgers, George Allen, Education in British India, The Phi Delta Kappan, Vol.8, No.2, Oct. 1925.

 20. Richter, Julius, A History of Missions in India, Fleming Revell Company, New York, 1908.

 21. Riddick, John , The History of British India A Chronology, London, Praeger Publishers, 2006.

 22. Sharma, Ram Nath and Sharma, Rajendra Kumar, History of Education in India, Atlantic Publishers, Delhi, 2004.

 23. Singh, Upinder, Delhi: Ancient History, New Delhi, Social Science Press, 2006.

 24. Spear, Percival,  A History of India, New Zealand, 1970.

 25. Thomas, T.M., Indian Educational Reforms in Cultural Perspective, S.Chand & Co, New Delhi,1970.

 26. Trevelyan, Charles, On the Education of the People of India, London, Printed by  A. Spottiswoode, 1838.

 27. Trigger, Bruce G., A History of Archaeological Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.

 28. Waseem, Filza, The Legacy of the Colonial Project of English Education in Pakistan, International Journal of Business and Social Science, Vol.5, No.11, October 2014.

 29. Whitehead, Clive, The Christian Missions and the origins of the Indian Education Commission:1882, Education Researh and Perspectives, Vol,31, No.2, 2004.

 30. Will Durant, James, The Story of Civilization(Our Oriental Heritage), New York, Simon and Schuster, 1942.