نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشجوی دکتری روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

چکیده

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم­گرایی را در پیش گرفته بود که با مشخصه­های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می­شد. از اواخر دهه 1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند به سیاست عمل­گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله سعی دارد به جستجوی عوامل و چگونگی تغییر سیاست خارجی هند نسبت به حوزه دولت های عضو شورای­همکاری خلیج فارس بپردازد. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی هند در نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس از اوایل دهه 1990، بر اساس الزامات توسعه اقتصادی هند بازتعریف شده است و در این زمینه تقاضای فزاینده هند برای واردات نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری های خارجی، گسترش بازارهای صادراتی در کنار رقابت ژئوپولیتیکی با پاکستان و چین مولفه­های سازنده سیاست­خارجی هند هستند. در تمایز با  گذشته مولفه­های اقتصادی به مراتب بیش از مساله ژئوپولیتیکی رقابت با پاکستان در تعریف رهیافت سیاست خارجی هند نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار بوده است، دگرگونی چین از دولتی با گرایشات انقلابی به دولتی توسعه گرا نیز بر تمرکز هند بر عمل گرایی اقتصادی در این حوزه نیز موثر بوده است. در این مقاله روش مورد استفاده روش تبیینی است و چشم انداز نظری در تجزیه و تحلیل داده ها نیز نظریه موازنه منافع است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolution of India Foreign Policy to Economic Pragmatism towards the GCC

نویسندگان [English]

  • A J 1
  • M T 2
  • S B 3

چکیده [English]

Over the past two decades, India's foreign policy has changed, since independence in 1947 until 1991, the bipolar international system, consensus of Nehroism, geopolitics subcontinent and the legacy of colonialism, as a set of factors that shape the foreign policy of India ,  In general, India's foreign policy after the Cold War has changed, the problem that this article is in search of its what causes changed India's foreign policy towards the Persian Gulf Cooperation Council states and that India's foreign policy. since the end of the Cold War India's policy towards developments in the Persian Gulf region has been governed more by economic and energy considerations and by the geopolitical rivalry with Pakistan factor. But compared with the past, this period has also witnessed the marginalization of the Pakistani factor in India's policy towards the region and a greater emphasis on economic partnership.  This article does not produce a comprehensive account of the transformation of Indian foreign policy, but also in search of search of the key factors that explain the transformation of the India’s foreign policy towards the Persian Gulf Cooperation Council states . The explanationery method and theory of balance of interests have been used to investigate the hypothesis of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • the Persian Gulf states
  • Foreign Policy
  • the Look West Policy
1-     ارغوانی پیرسلامی، فریبرز، رویکرد نوین سیاست خارجی هند در آفریقا: الزام ژئواکونومیک در عصر وابستگی متقابل، فصلنامه مطالعات آفریقا، شماره 21، بهار و تابستان 1389.
2-     بهرامی مقدم، سجاد، دگرگونی سیاست خارجی هند از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی،فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره چهارم، زمستان 1393.
3-     سیمبر، رضا، سجاد بهرامی مقدم و مهدی زیبایی، سیاست خارجی هند، رشت، اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان، 1394.
4-     سیمبر، رضا و سجاد بهرامی مقدم، تحول سیاست خارجی هند در حوزه جنوب شرقی آسیا، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، شماره 19، بهار 1395.
5-     شفیعی، نوذر و مریم اسکندری، بحران کشمیر: ارزیابی سناریوهای حل بحران، مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 28، زمستان 1390.
6- Agha, Qamar, `India’s Economic Diplomacy in the Gulf,' in Rajendra M. Abhyankar (Ed.) West Asia and the Region: Defining India’s Role,New Delhi: Academic Foundation, 2008, pp. 139–56.
7- Agwani, M.S., `India, Pakistan, and West Asia,' International Studies, 1966, 8:1–2, pp. 158–66.
8-Ahmad, Maqbul, Indo-Arab Relations, Bombay: Popular Prakashan, 1969.
9-Ahmed, Faisal, `India and the GCC - Trade and Geopolitical Engagements,' in Anwar Alam (Ed.) India, Global Powers and West Asia: Political and Economic Dynamics, New Delhi: New Century Publications. 2011.
10-Ahmed, Zahid Shahab and Bhatnagar, Stuti, `Gulf States and the Conflict between India and Pakistan,' Journal of Asia Pacific Studies, 2010, 1:2, pp. 259–92.
11-Alam, Imran, and Shahid Ahmed, `India-Saudi Arabia Bilateral Trade Relations: Recent Experiences and Future Opportunities,' International Journal of Economics and Empirical Research, 3.7, 2015, 327-342.
12-Agarwal, Rajeev, `Persian Gulf 2013: India's Relations with the Region, ` Indian Foreign Affairs Journal, 9.1, 2014, pp. 72.
13-Al Razni, Khalid, `Kuwait’s Role in the Indian Market,' in S.N. Malakar (Ed.), India’s Energy Security in the Gulf, New Delhi: Academic Excellence, 2006.
14-Al-Rfou’h, Faisal Odeh, `India and the Arab World: Retrospect and Prospects,' in N.N. Vohra (Ed.), History, Culture and Society in India and West Asia, 2003, New Delhi: India International Centre and Shipra.
15-Al-Sabah, Raska, `Kuwait and India: Historical, Cultural and Social Bonds,' in N.N. Vohra (Ed.), History, Culture and Society in India and West Asia, New Delhi: India International Centre and Shipra, 2003.
16-Ansari, Hamid ,“India and West Asia in the Era of Globalisation” in Anwar Alam (Ed.) India and West Asia in the Era of Globalisation (New Delhi: New Century Publications), (2008). pp. 3–9.
17-Azhar, Muhammad ,“Economic Cooperation between India and Saudi Arabia: Performance and Prospects,” Middle Eastern Studies, (2008). 44:2 (pp. 323–34).
18-Breeding, Mary. "India-Persian Gulf Migration: Corruption and Capacity in Regulating Recruitment Agencies." Migrant Labour in the Persian Gulf (2012): 137-54.
19-Bishara, Fahad Ahmad, and Patricia Risso. "The Gulf, the Indian Ocean and the Arab World." The Emergence of the Gulf States: Studies in Modern History (2016): 159.
20-Brewster, David. "India and the Persian Gulf: Locked out or staying out?." Comparative Strategy 35.1 (2016): 58-71.
21-Joshi, Shashank. "India and the middle east." Asian Affairs 46.2 (2015): 251-269.
Hu22-ssain, Mushtaq “India-Israel Relations: Towards ‘Strategic Cooperation,’” MEI (Delhi). Occasional Paper, (2012).  no. 29.
23-Khan, Zahid Ali “Development in Indo-Israel Defence Relations Since 9/11: Pakistan's Security Concern and Policy Options,” South Asian Studies, (2011). 26:1 (pp. 131–51).
24-Khan, Mohd Tauqueer. "Trade between India and GCC Countries in the ERA of liberalization." (2015).
25-Kumaraswamy, P. R., ed. Persian Gulf 2013: India's Relations with the Region. SAGE Publications India, 2013.
26-Pradhan, Samir. "Oman-India Relations: Exploring the Long-Term Migration Dynamics." Regionalizing Oman. Springer Netherlands, 2013. 107-127.
27-Pant, Harsh V. "India and the Middle East: Before and After the Arab Spring." The International Politics of the Arab Spring. Palgrave Macmillan US, 2014. 155-175.
28-Pradhan, Samir Ranjan. "Cooperation between India and Gulf cooperation council (GCC) countries in the global oil and gas regime." (2014).
29-Roy-Chaudhury, Rahul. "India: Gulf Security Partner in Waiting?." Adelphi Papers 54.447-448 (2014): 225-246.
30-RigiLadez, Saeed, and Mohd Asef Khan. "Trade relations between India and Gulf cooperation council countries–An empirical study." International Research Journal of Business and Management 7.11 (2014): 330-330.
31-Sasikumar, S. K., and Rakkee Thimothy. "From India to the Gulf region: exploring links between labour markets, skills and the migration cycle." (2015).
32-Schweller, Randall L. "Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in." International Security 19.1 (1994): 72-107.
33-Schweller, Randall L. Deadly imbalances: Tripolarity and Hitler's strategy of world conquest. Columbia University Press, 1998.
34-Schweller, Randall L. "China’s Aspirations and the Clash of Nationalisms in East Asia: A Neoclassical Realist Examination." International Journal of Korean Unification Studies 23.2 (2014): 1-40.
35-Schweller, Randall L. "Domestic structure and preventive war: are democracies more pacific?." World Politics 44.02 (1992): 235-269.
36-Schweller, Randall L. "The age of entropy. Why the new world order won’t be orderly." Foreign Affairs 16 (2014).
37-Teja, Jaskaran. "India–Iran Relations in a New Context." American Foreign Policy Interests 37.2 (2015): 87-94.
38-Varghese, Thresiamma, SACHU SCARIA JOHN, and KARIMA AL QATROOPI. "IS OMAN AND INDIA HAVING SUFFICIENT BILATERAL TRADE?." Australian Journal of Business and Economic Studies 2.1 (2016).
39-Yibo, L. I. "India-GCC Economic Relations: Status Quo and Prospect [J]." Arab World Studies 1 (2013): 004.
40-Yibo, Li. "On the Transition of Indo-GCC Relations and Its Causes." West Asia and Africa 3 (2013): 012.
41-Xian, Jia Shuqi Xiao. "India-Saudi Arabia Relationship in the Beginning of the 21st Century and its Impact on China." Asia & Africa Review 1 (2013): 008.