نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

    جرم به عنوان پدیده­ای پیچیده و نامطلوب، ناشی از عوامل گوناگونی، أعم از فردی و خانوادگی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و... می­باشد. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، در سال­های اخیر مطالعات گسترده­ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین این عوامل، همچنین عملکرد وابسته و مهم برخی از آن­ها، ما را به هدف پیشگیری نائل می­سازد؛ بدین وسیله هزینه­های وقوع جرایم، تقلیل خواهند یافت. با صرف این هزینه­ها در اولویّت­های دیگر، می­توان گامی در جهت ثبات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، برداشت. عامل­های اقتصادی مثل فقر، نابرابری و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع این پدیده­اند. در پژوهش­های تجربی انجام شده­، معمولأ آثار این علل و عوامل به تفکیک و مجزا از هم، نسبت به جرایم مختلف، در یک ناحیه­ یا منطقه یعنی شهر، شهرستان، استان یا کشور سنجیده می­شود.در این نوشتار، نویسندگان با بیان توصیفی-تحلیلی وبا اشاره به نتایج پژوهش­های تجربی انجام شده در ایران و هند­، مفاهیم اولویت­شناسی و پیوستگی را در تحلیل­این عوامل، که بدان پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده، گنجانده­اند. نتایج حاکی از اولویت وپیوستگی بازار کارنسبت به دو عامل نابرابری و فقر،­ در هر دو جامعۀ نمونه ما می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Economic Factors of Criminal Sentences; (case study: Iran and India)

نویسندگان [English]

  • D S 1
  • A S 2
  • M K 3

چکیده [English]

    Crime as a complex and unfavorable phenomena, is caused from different factors, including individual, family, cultural, political or economic and etc. Given the importance of crime in different countries, in recent years, extensive studies have been conducted to identify and explain the reasons for its occurrence. Identify and explain these factors, as well as important and related performance some of  them, will achieve us to the goal of prevention; Thereby, the cost of crime will be reduced. With spend them on other priorities, it can be a step towards economic stability and economy of resistance. Economic factors such as poverty, inequality and unemployment, including major factors in the occurrence of this phenomenon are known.  In experimental studies, the causes of segregation and separate are usually measured in relation to various offenses in an area, town, city, province or a country. In this paper, the authors stated with to the cross sectional results of empirical research conducted in Iran and India have included the concept of priority and relevance to the analysis of these factors which may have been more or less attention to them. The results indicate that the priority and continuity for the labor market relative to both inequality and poverty is there in two societies in our studies.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • India
  • crime
  • caste system
  • poverty
  • Inequality
  • labor market
1.الآمدی التمیمی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال­الدین خوانساری، چ5، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
2.ابونوری، اسماعیل، قاسمی تازه­آبادی، افسانه، ارزیابی اثر ارزشی افزوده قرض­الحسنه بر توزیع درآمد(با استفاده از داده­های پانل بین استانی)، فصلنامه­ی علمی پژوهشی افتصاد اسلامی، سال هفتم، شماره­ 28، صص 164- 139، 1386.
3.پژویان، جمشید، اقتصاد خُرد، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1387.
4.حسینی­نژاد، مرتضی، بررسی علل اقتصادی جُرم در ایران، با استفاده از یک مدل تلفیقی؛ مورد سرقت، مجله­ برنامه و بودجه، شماره­ی 95، صص 81-35، 1384.
5.خراسانی، محمّد مظلوم، عظیمی هاشمی، مژگان، توسعه و نابرابری­های اجتماعی در هند، فصلنامه مطالعات جهان، شماره­ 2، صص 48-7، 1390.
6. دشتی، محمّد، ترجمه­ی نهج­البلاغه، چ3، تهران: پیام عدالت، 1386.
7.رهبر، فرهاد، سرگلزایی، مصطفی، بررسی آثار سیاست­های مالی بر رشد اقتصادی و فقر   طی دورۀ 1386-1363، مجله­ی تحقیقات اقتصادی، شماره 3، صص 110-89، 1390.
8.زیبایی، منصور، شیروانیان، عبدالرسول، بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران، نشریه­ اقتصاد کشاورزی، ج3، شماره­ی2، صص36-15، 1388.
9.سریر افراز، محمّد، مکّیان، سمیه سادات، فهیمی­فر، فاطمه، پیش­گیری از وقوع جُرم و جنایت، دومین همایش جامعه­ ایمن شهر تهران، تهران: شهرداری تهران، صص 264-253، 1387. http://www.civilica.com/Paper-TEHRANSAFE01-TEHRANSAFE01_007.html
10.صادقی، حسین، شقاقی­شهری، وحید، اصغرپور، حسین، تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران، مجله­ی تحقیقات اقتصادی، شماره­ی 68، صص90-63، 1384.
 11.........................، وفایی­یگانه، رضا، محمدغفاری، حسن، اقتصاد جُرم، چ1،تهران: انتشارات نور علم، 1389.
12.صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چ1، تهران: انتشارات طرح نو، 1382.
13.فرجی، یوسف، کلیّات علم اقتصاد، چ3، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1384.
14.کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1365.
15.گرشاسبی­فخر، سعید، ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران، فصلنامه­ی رفاه اجتماعی، سال یازدهم،شماره40، صص 423-401، 1389.
16.مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج72، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1403.
17.معینی­فر، حشمت­السادات، بررسی ریشه­های نظام کاست در هند، فصلنامه­ مطالعات      شبه قاره، شماره­ 10، صص 108-91، 1391.
18.مفید(شیخ)، محمد بن محمد النعمان، الإرشاد، قم: مؤسسه­ی آل البیت لإحیاء التراث، 1414.
19.منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی و لایحه­ی جدید قانون مجازات اسلامی، چ100 تهران: نشر دیدار، 1391.
20.مهرگان، نادر، گرشاسبی­فخر، سعید، نابرابری درآمدی و جُرم در ایران، فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی، سال یازدهم، شماره­ی 4، صص125-109، 1390.
21.ناظمان، حمید، اسلامی­فر، علیرضا، اقتصاد دانشی هند(الگویی برای توسعه­ی پایدار در ایران)، فصلنامه­ مطالعات شبه قاره، شماره­ 3، صص 169-145، 1389.
22. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه­شناسی جرم، دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1391.
23. .......................................، مباحثی در علوم جنایی(تقریرات نجفی ابرندآبادی)، به کوشش شهرام ابراهیمی/ ویراست ششم، 1390.
24..........................................، مختصر جرم­شناسی، تدوین مجتبی جعفری، دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
25.وُلد، جُرج، برنارد، توماس، اسنیپس، جفری، جرم­شناسی نظری(گذری بر نظریه­های جرم­شناسی)، ترجمه علی شجاعی، چ3، تهران: انتشارات سمت، 1388.
26.Barker, David, Padfield, Colin, Law Made Simple, first pub,  Tehran: Majd publisher, 2000.
27.Chamarbagwala, Rubiana, Sharma, Gunjan, Crime and Inequality in India,  Indiana University Working Paper, 2008.
28.Iyer, Lakshimi, Mani, Anandi, Mashira, Prachi, Tapalova,petia,The
Power of Political Voice: Women's Political Representation and Crim inIndia, American Economic Journal: Applied Economics, American Economic Association , Vol.4(4),Pp 93-163, 2012.
29..Maddah, Majid, An Empirical of the Relationship between  
Unemployment and Theft Crimes, International Journal of Economic and Financial Issues Vol.3,No.1, pp50-53, 2013
30.Pal, Pthapratim, Ghosh, Jayati,Inquality in India: A Survey of Recent Trends,Economic and Social Affairs(UN/DESA) Working Paper No. 555, 2007.
31.Sharma, Smirt, Hate Crime in India: An Economic Analysis of Violence and Atrocities Against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Center for Development Economics, Working Paper No.213, 2012.
32.Vinoj, Abraham,The Deteriorating Labour Market Conditions andCrime: An Analysis of Indian States During 2001-2008, http://Mapra.ub.Uni­-Muenchen.de/31387/MPRA  Paper  No. 31387, posted 10. June 2011/07:12, 2011
.www.iol.org
.http://ncb.nic.in
.www.worldbank.org