نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

چکیده

در ادیان مختلف بسته به نگرش آن ادیان به آخرت شناسی و فرجام روان فرد درگذشته، آیین­های گوناگونی در پیوند با مرگ برگزار می­شود که یکی از مهمترین آنهاسوگواری است. آیین سوگواری هم کارکردی این جهانی (آرامش بخشی به بازماندگان) و هم کارکردی آن جهانی (سعادت بخشی به روان فرد درگذشته) دارد. این کارکردها در مورد سوگواری در دین هندویی نیز صادق است. لذا با توجه به موضوع حاضر، این نوشتار در پی آن است که اهمیت و جایگاه مرگ و فرجام روان فرد درگذشته از رهگذر برگزاری این آیین­ها نزد پیروان دین هندویی را نشان دهد. بر این اساس موضوعات ذیل مورد بررسی قرار می­گیرند: شعایر مربوط به پس از مرده سوزی؛ آداب بازگشت به خانه؛ مرحله دوم مرده سوزی یعنی گرد آوری بقایای جسد سوزانده شده و سوزاندن مجدد آنها؛ برگزاری آیین شرادا (ترحیم) و مدت سوگواری. در نتیجه می­توان گفت که برگزاری مفصل و دقیق آیین های مربوط به مرگ، علاوه بر آرامش بخشی به بازماندگان، نشان دهنده جایگاه و اهمیت جهان پس از مرگ و اهتمام پیروان دین هندویی به تأمین سعادت روان فرد درگذشته از رهگذر برگزاری آیین­های سوگواری است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای شیوه کتابخانه­ای انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mourning rituals in Hinduism

نویسنده [English]

  • a L

چکیده [English]

In the various Religions, according to their point of view about eschatology and fate of the dead persons spirit, various rituals related to the death are performed one of which is mourning. This rite has a worldly function (giving peace to the family and the kinship) and also an eschatological function. These matters are perfectly right about Hinduism. Therefore, this essay seeks to show the importance of the death and the fate of the spirit of the dead person by performing these rituals. Thus, the topics which are studied in this research are: The rituals which are performed after cremation; return to home; the second phase of cremation i.e. gathering the remains of the cremated corpse and re cremating them; performing the ceremony of giving peace to the dead person's spirit (Sherada); the period of mourning. In the conclusion, it can be said that the vast and accurate performing of the rituals of the death, besides giving peace to the dead person kinsfolk, shows the place of the concept of the death and the other world and also the fate of the dead person's spirit. This research has been down according to descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hinduism
  • Rituals
  • Mourning
  • death
  • Dead person
1.تیواری کدارنات، دین شناسی تطبیقی، ترجمه مرضیه{لوئیز} شنکایی، تهران، سمت، 1381.
2.سیبل شاتوک، دین هندو، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، 1381.
3- Babb,  Lawrence A., The Divine Hierarchy: Popular Hinduism In Central India, Columbia University Press, New York And London, 1975 .
4.  Bufs, Johanna, »Death«, Encyclopedia of Theology and Religion, Ed. Hans Dieter Betz, Brill, London. Boston, Vol.3, 2007 .
5. Crooke, W., »Death and Disposal Hindu«, the Hindus Encyclopedia of Hinduism, Ed. Subodh Kapoor, Cosmo Publications New Delhi, Vol.2, 2000.
6. Hillenbrandt, A., »Death and Disposal, Hindu«, the Hindus Encyclopedia of Hinduism, Ed. Subdh Kapoor, Cosmo Publications, New Delhi, Vol.2, 2015 .
7. Holck, F.H., »Death and Eastern Thought«, Abingdon Press, Nashville and New York, 1953 .
8. Jolly Julius, The institution of Vishnu, SBE, Cosmo Publications, New Delhi, Vol. 30, 2001.
9. Konink, Brill Lijke, Funeral And Burial, New Delhi Metzler Lexikon Religion, Vol.1, 2001.
10. Macculloch, J.A., »Adultery«, Encyclopedia Of  Religion And Ethics, Ed. James Hastings, Charles Scribner's, Edinburgh, Vol.1, 1962.
11. Penelope, Dransart, »Death Rituals«, Encyclopedia of Religious Rites, Rituals, and Festivals, Ed. Frank A. Salamone, Routledge, London, 2004.
12. Richard , A, »Death & Beyond«, Encyclopedia of Hinduism, Ed, Constance A.Jones and James D.Ryan, in fobase Publishing, New York, Vol.2, 1961.
13. Richard , A., »Death, the After Life & other Lost Things«, Encyclopedia of Hinduism, Ed., Constance A.Jones And James D.Ryan, In fobase Publishing, New York, Vol.2, 1961
14. Richard, A., »Funeral Rites«, Encyclopedia of Hinduism, Ed., Constance A.Jones and James D.Ryan, in fobase Publishing, New York, Vol.2, 1961.
15. Richard ,A., »Hindu Samskaras«, Encyclopedia of Hinduism, Ed., Constance A.Jones and James D.Ryan, in fobase Publishing, New York, Vol.2, 1961.
16. Wilkins, W.J., Modern Hinduism: Being an account of the religion & life of the Hindus in Northern India, Cosmo Publications, New Delhi, Vol.2, 2003.
17. Williams, Monier, M.A., C.I.E, Religious Thought and Life in India, Mehra Offset Press, Delhi, 1974.