دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1395 

مقاله پژوهشی

6. بررسی ادبیات پورانه‌ای در دین و فرهنگ عامة هندو

صفحه 109-132

محسن شرفایی مرغکی؛ ابوالفضل محمودی