مقایسه ماهیت کارکرد مفید زیبایی در هنر سنتی و مدرن از نگاه کوماراسوامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه تهران

چکیده

بیان ماهیت کارکرد زیبایی در هنر سنتی و مقایسه آن با کارکردهای هنر مدرن، انسان و هنرمند امروزی را قادر می­سازد تا با بینشی وسیع تر، به بهره­برداری مفید و مؤثرتری از زیبایی در آثار هنری بپردازد. هدف از این پژوهش، تبیین دیدگاه‌های آناندا کوماراسوامی درباره کارکرد زیبایی در هنر سنتی و تفاوت آن با هنر مدرن می­باشد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که کوماراسوامی بین دو نوع زیبایی در هنر سنتی و مدرن؛ یعنی زیبایی به منظور نیل به بیان مطلوب و زیبایی تابع رضایت دیگران و ابراز خویشتن، تفاوت کارکردی قائل می­شود. وی نه تنها به مخالفت با کارکردهای زیبایی در هنر مدرن می­پردازد، بلکه به شدت از آن انتقاد می­کند. با این حال، کوماراسوامی اساس مسئله لذت زیبایی را در مورد آثار هنری کاملا رد نمی­کند بلکه قصد او مخالفت با نگرشی است که با محور قرار دادن لذت و توجه به فردیت هنرمند، هدف دیگری را دنبال نکند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی وروش گرد آوری اطلاعات نیز به شیوة کتابخانه ای انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison among natural beauty function among traditional art and modern art based on Coomaraswami's idea

نویسندگان [English]

 • Asghar javani jooni 1
 • Asghar kafshchian moghadam 2
 • Abbas Bozorgmehr 1
چکیده [English]

Expressing the nature of the function of beauty in traditional art and its comparison with the applications in the modern art enable today’s human and artists to effectively exploit aesthetics in the works of art with an expanded mentality. Undoubtedly, an important approach for explaining the function of traditional and modern art belongs to traditionalists, including the ideas of Ananda Coomaraswamy, the Ceylonese philosopher. The present study aimed to evaluate and explain the viewpoints of Ananda Coomaraswamy regarding the function of beauty in the traditional art and its comparison with the modern art. According to the results, in the position of a traditionalist philosopher, Coomaraswamy adopted a unique approach toward arts and aesthetics, the distinction of which lies in its transcendentalism and spiritualism. Furthermore, Coomaraswamy believed in a functional difference between the types of beauty in the traditional and modern art, as in the beauty that aimed to obtain the most desirable expression and the beauty that merely followed the others’ satisfaction and self-expression. Not only does Coomaraswamy argue with the functions of beauty in the modern art, he also severely criticizes this concept. Nevertheless, Coomaraswamy does not totally dismiss the pleasure of aesthetics in works of art, but rather disagrees with the misconception that the ultimate goal of arts is the centralization of pleasure and the artist’s individualism. The current study was conducted with a descriptive-analytical design.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coomaraswamy
 • Function of Beauty
 • Traditional Art
 • Modern Art
 1. اعوانی، غلامرضا، حکمت و هنر معنوی، تهران: انتشارات گروس، 1375.
 2. الدمو، کنت، سنت‌گرایی؛ دین در پرتو فلسفه جاویدان، ترجمه کوهرنگ بهشتی، تهران: انتشارات حکمت،1389.
 3. بورکهارت، تیتوس، جهان شناسی سنتی و علم جدید، ترجمه حسن آذکار، تهران: انتشارات حکمت، 1389.
 4. پاکزاد، جهانشاه، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، 1385.
 5. جان، هاسپرز و اسکراتن، راجر، فلسفه هنر و زیبایی شناسی، مترجم یعقوب آژند، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران، 1389.
 6. رحمتی، انشاءالله، هنر و معنویت (مقدمه مجموعه مقالات هنر و معنویت)، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1383.
 7. کوماراسوامی، آناندا، چرا کارهای هنری را به نمایش می گذاریم (مجموعه مقالات فلسفه هنر مسیحی و شرقی)، از 11 تا 17  ترجمه امیرحسین ذکرگو، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1389.
 8. _____________، فلسفه هنر مسیحی و شرقی یا فلسفه راستین هنر (مجموعه مقالات فلسفه هنر مسیحی و شرقی)،  از43 تا 105، ترجمه امیرحسین ذکرگو ، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1389.
 9. کوماراسوامی، آناندا، هنر خرافه یا راه زندگی (مجموعه مقالات فلسفه هنر مسیحی و شرقی)، از 105 تا 137، ترجمه امیرحسین ذکرگو، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1389.
 10. _______________، اصلا فایده هنر چیست؟ (مجموعه مقالات: فلسفه هنر مسیحی و شرقی)، از 137 تا 143، ترجمه امیرحسین ذکرگو ، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، 1389.
 11. ________________ ، زیبایی و حقیقت (مجموعه مقالات فلسفه هنر مسیحی و شرقی)، از 141 تا 157، ترجمه امیرحسین ذکرگو، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، 1389.
 12. ________________، ماهیت هنر عهد میانه (مجموعه مقالات فلسفه هنر مسیحی و شرقی)، از 157 تا 167، ترجمه امیرحسین ذکرگو، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1389.
 13. _________________، مبانی سنتی هنر و زندگی، تحقیق، ترجمه و شرح، امیرحسین ذکرگو، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1390.
 14. _________________، استحاله طبیعت درهنر، ترجمه صالح طباطبایی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1384.
 15. _________________، فلسفه هنرمسیحی وشرقی، ترجمه امیرحسین ذکرگو، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1386.
 16. _________________، هنرونمادگرایی سنّتی، ترجمه صالح طباطبایی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1389.
 17. _________________، درباره آموزه هنر سنتی (مجموعه مقالات هنر و معنویت)، از 237 تا 261، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 1383.
 18. کیبل، برایان، آناندا کوماراسوامی: محقق عرصه روح، فصلنامه نقد و نظر، ترجمه م. هدایتی،تابستان 1387, شماره پانزدهم، از 68 تا 79.
 19. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد2، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.
 20. نقی زاده، محمد، نقش هنر مبتنی بر تفکر سنتی در تعالی انسان (مجموعه مقالات خرد جاویدان)، از41 تا 58, تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1380.
 21. نصر، سیدحسین، معرفت و معنویت، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی, 1385.
  1. Coomaraswamy, Ananda. Kentish, Time and Eternity Artibus Asiae, ascona, 1947.
  2. Eds. S .Durai Raja Sin gam and Joseph A :Religion,. FitzGerald, Bloomington: World Wisden Inc.2011.