دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 1-158 
5. نقد و بررسی آراء قرآن‌گرایان شبه قارّه درمورد نماز

صفحه 69-86

حسین خاکپور؛ عبدالمجید ظل ناروئی؛ غلامرضا رضوی دوست