بررسی آموزه مایا در سنت هندویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناس ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

یکی از موضوعات مهمی که در سنت هندویی مطرح می‌شود، آموزه مایاست. هدف ما در این پژوهش نشان دادن کارکردها، ویژگیها و تفاسیر مختلف مایا در تفکر هندویی است که برای تبیین و فهم بهتر متون دینی و فلسفی هند ضروری می‌باشد. این مفهوم در وداها، اوپانیشادها، بهگودگیتا و پورانه‌ها، دارای معانی مختلف و بعضاً متضادی است. از جمله اینکه، مایا نیروی ویژه خدایان (دیوه‌ها) و ضد خدایان (اسوره‌ها) می‌باشد که در ادبیات و تفکر هندویی به شیوه ها و مقاصد گوناگون بکار گرفته می‌شود. همچنین مایا بعنوان نیروی خلاّق و استتار برهمن نیز مطرح است. در بهگودگیتا مایا هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی؛ و عامل ظهور کریشنا و مایۀ شفقت آن در حق جهانیان است، در پورانه‌ها مایا زوجه بامحبت ایشوره و ابزار اصلی در امر آفرینش می‌باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نقش محوری مایا در مکتب فکری ادویته ودانته شنکره باعث شده تا اغلب آن مکتب را مایاواده(Maya- Vada) یعنی (تعلیم مایا) بنامند‌. این پژوهش با استناد به متون کلاسیک هندویی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Maya doctrine in the Hindu tradition

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • n p 2
چکیده [English]

 One of the important issues in the hindu tradition is the Mayan doctrine. Our purpose in this research is to show the different functions, attributes and meanings of the Maya in the Hindu tradition, which is essential for the understanding and understanding of the religious, philosophical and epic texts of India. But in Vedas, Upanishads, Behgavad Gita and Pourans, this concept has different meanings and sometimes contradictory meanings. Among other things, Maya is the special force of the gods (Dewas) and anti-gods (asuras), which is used for various purposes. Maya is also a creative force and camouflage Brahman. In Gita, it has a positive aspect, and the negative aspect, and the cause of Krishna's emergence and the mercy of it is in the right of the world, and in the  Puranas is a gracious wife of Ishvara and the main tool in the work of creation. The term Maya plays the pivotal role in the School of Vedanta Sankara, which is often referred to as Maya Vada (Maya teaching). This research was conducted using a library and analytical descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maya
  • Veda
  • Upanishads
  • Gita
  • Hindu tradition
1-آشتیانی،جلال‌الدین،عرفان گنوستی سیزم- میستی سیزم،مذاهب هندی بخش چهارمودانتا،تهران: شرکت سهامی انتشار، 1386.
2-بهار، مهرداد، ادیان آسیایی، تهران: نشر چشمه،1382.
3-جلالی مقدم، مسعود، سه‌گام کیهانی،تهران: نشر مرکز،1380.
4-جلالی نائینی، سید محمدرضا، گزیده سرودهای ریگ ودا، تهران: نشر نقره، 1372.
5- جلالی نائینی، سید محمدرضا، هند در یک نگاه، تهران: انتشارات شیرازه، 1375.
6- چاترجی، ساتیش چاندرا ، داتا، دریندراموهان، معرفی مکتب‌های فلسفی هند،ترجمه ناظر زاده کرمانی، فرناز، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384.
7-داراشکوه، محمد، اوپانیشاد، به سعی و اهتمام دکتر تاراچند، سید محمدرضا جلالی نائینی،انتشارات محمدعلی علمی، شماره 1358
8- داراشکوه، محمد، اوپانیشاد، جلد1، مقدمه و حواشی و تعلیقات دکتر تاراچند، دکتر جلالی نائینی، تهران: انتشارات علمی، 1381.
9- داراشکوه، محمد،  مجمع البحرین، تحقیق و تصحیح سید محمدرضا جلالی نائینی، تهران، انتشارات سخن،1380.
10- رادا کریشنان، سروپالی، تاریخ فلسفۀ شرق و غرب، جلد 1، ترجمه خسرو جهانداری، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،1367 .
11-رضازاده شفق،صادق،گزیده اوپه نیشدها، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 1345.
12-شایگان، داریوش، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، جلدهای1و2، تهران:امیرکبیر،1386.
13-شایگان، داریوش، آیین هندو و عرفان اسلامی، ترجمه جمشید ارجمند، تهران: انتشارات فرزان،1387.
14- شمس، محمدجواد، تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و ابن عربی، قم: نشر ادیان، 1389.
15- صادقی شهپر، علی، «خداشناسی و جهان‌شناسی شنکره و رامانوجه»، نیمسال نامه تخصصی پژوهشنامه ادیان، صص 101-137، سال اول و شماره اول 1386.
16- محمودی، ابوالفضل، مشرق در دو افق مقدمه‌ای بر مطالعه مقایسه‌ای عرفان اسلامی و هندوی، قم: نشر ادیان، 1392.
17-موحد، محمدعلی، گیتا(بهگود گیتا) سرود خدایان، تهران: انتشارات خوارزمی،1385.
18-نهرو، جواهر لعل، کشف هند، جلد 1، ترجمه محمود تفضلی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1350.
 
19- Bowker, John, the Oxford dictionary of oxford, New York, 1997.
20- Constance  A. Jones and James d. Ryan, "maya" , Encyclopedia of Hinduism, usa ,1961.
21-Dasgupta, Surendranth, A History of  Indian philosophy, vol .2, Cambridge, Cambridge university press, 1952.
22-Dasgupta, Surendranth, A History of  Indian philosophy, vol .1, Cambridge, Cambridge university press, 1922.
23- Deussen, paul, The philosophy of the Upanishads, translated, by A.S.Geden, T, and T. clark, Edinburgh, 1906.
24-Goudriaan,Teun,"maya", Encyclopedia of Religion, Vol .9, Thamson Gale(ed), macmillan, usa, 2005.
25-Goudriaan, Teun, Maya Divine and Human , printed in India, n.d.
26- Jarow,  E. H. Rick,"Puranas" , Encyclopedia of  Religion, Thomson Gale, usa,  vol.11, 2005.
27- Olivelle, Patrick, the early upanisads , oxford university press, 1998.
28- Pintchman, Tracy, The Rise of the Goddess in Hindu Tradition, state University of New York Press, 1994.
29- Radhakrishnan , Dr.Sarvepalli, Indian philosophy, vol 1 and 2, Holland, 1948.
30-Radhakrishnan, Dr.Sarvepalli, history of philosophy Eastern and western, vol. 1, London,1952.
31-Schuon, frithjof, spiritual  perspectives and Human Facts, Canada, 2007.
32- Singh, N .dharmdeo, A study of Hinduism, New Delhi,1999.
33- Torwesten, Hans, Vedanta Heart of Hinduism,  New York, 1994.
34- Van Vroost, Robert E, Anthology World Scriptures, wadsworth publishing company, 2000.