واکاوی تاثیر ساخت قدرت سیاسی هندوستان بر اندیشه سید احمد خان هندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضوهیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

گفتمان اصلاح دینی در صدد ارائه و بازتفسیراسلام متناسب با شرایط و مقتضیات زمان است تا بر این اساس آن را از گزند انحراف و جزم اندیشی رهایی بخشد. این­ گفتمان در سطح جهان اسلام علاوه بر اثرپذیری از تغییرات ناشی از فرآیندهای جدید فکری و عملی، شدیدا متاثر از ساخت قدرت سیاسی محل زایش و تکامل خود می­باشد، به این معنا که اندیشه اصلاح­گران دینی یک دوره زمانی با در نظرگرفتن محل زایش و تکامل آن­ها، متمایز از یکدیگرمی­باشد. اندیشه سیاسی سید احمد خان هندی به عنوان یکی از اصلاح­گران دینی در هندوستان نیز شدیدا متاثر از ساخت قدرت سیاسی در این کشور است. براین اساس سوال این نوشتار آن است که ساخت قدرت سیاسی در هند چه تاثیری بر اندیشه سید احمدخان داشته است ؟ به نظر می­رسد ساخت قدرت سیاسی هندوستان که برآیندی از سیطره استعمار انگلیس بر فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور است، بر جهت­گیری­های فکری سید احمدخان درجهت اصلاح دینی به منظور بهبود وضعیت مسلمانان جامعه هند تاثیرگذار بوده است. این نوشتار  بر آن است تا با بهره­گیری از نظریه دانش- قدرت فوکو و استفاده از روش توصیفی – تحلیلی  بر مبنای منابع اسنادی و کتاب­خانه­ای به  ارزیابی فرضیه فوق بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the Influence of India's Political Power framework on Seyyed Ahmad Khan's political Thoughts, Emphasizing the Knowledge-Power Theory of Michel Foucault

نویسندگان [English]

  • Peyman Zanganeh
  • Moslem Khosravi zargaz
Lecturer of Political Science Department of Birjand University (responsible author)
چکیده [English]

The religious reformist discourse seeks to present and re-interpret Islam in accordance with the circumstances and conditions of the time, in order to relieve it of its distortion and dogmatism. This discourse in the Islamic world, in addition to the effects of changes from the new intellectual and practical processes, is heavily influenced by the building of the political power of its place of birth and evolution, in the sense that the religious reformist ideas of a period of time with consideration Their place of birth and evolution are distinct from each other. Sayyid Ahmad Khan's political thought as one of the religious reformers in India is also heavily influenced by the construction of political power in the country. Thus, the question of this paper is how did the construction of political power in India affect Sayyid Ahmad Khan's thinking? The construction of India's political power, which is an outcome of British colonial rule over its political, social, and cultural processes, seems to have been influenced by Sayyid Ahmad Khan's intellectual orientation toward religious reform in order to improve the situation of Muslims in the Indian community. This paper seeks to assess the hypothesis by using Foucault's knowledge-power theory and using a descriptive-analytical method based on bibliographic and reference materials.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foucault
  • knowledge
  • Power
  • Sayyed Ahmad Khan
1- آقاگل زاده، فردوس، تحلیل انتقادی گفتمان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1385.
2- آواستی اس.اس، ساختار سیاسی هند، ترجمه محمد آهنی امینه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. 1386
3- احمدی، بابک، رساله تاریخ، تهران: مرکز، 1386.
4- ارمی اول، سیما، "بررسی روابط قدرت در داستان کیخسرو بر اساس دیدگاه فوکو"، ادبیات و زبانها:پژوهشهای ادبی، تهران: شماره 38، صص 9 تا 33 ،1391.
5- امین، احمد، پیشگامان مسلمانان تجددگرایی در عصر جدید، ترجمه حسن یوسفی اشکوری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 1376.
6- .............. ، زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث، قاهره: مکتبه العربیه، 1948.
7- ایزنار، هیلبر، جغرافیای استعمار زدایی، ترجمه علوی، محمود، محمود، مشهد: نیکا، 1372.
8- بهی، محمد، اندیشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب، ترجمه سید حسین­سیدی، مشهد:  انتشارات آستان قدس رضوی، 1377.
9- تاجیک، محمدرضا، تجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان، تهران: نشر نی، 1382.
10- جمشیدی بروجردی، محمد تقی، علل ریشه­ای درگیری­های مسلمانان و هندوها، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1372.
11- ............................ ، ملی­گرایی هندو، تهران:  انتشارات وزارت امورخارجه، 1379.
12- حلبی، سید علی اصغر، تاریخ نهضت­های دینی- سیاسی معاصر، تهران: بهبهانی، 1374.
13- خاکپور، حسین، بررسی دیدگاه سید احمدخان هندی درباره وحی، فصلنامه مطالعات شبه قاره، زاهدان: سال پنجم، شماره هفدهم، صص94تا73 ، زمستان 1392.
14- خامنه­ای، سید علی، مسلمانان در نهضت بیداری هندوستان، تهران، انتشارات آسیا،1347.
15- خائفی، عباس، بررسی سه قطره خون هدایت بر مبنای نظریه قدرت میشل فوکو، مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز:  سال چهارم، شماره اول،صص 59تا72 ،1391.
16- دانل، مک، مقدمه­ای بر نظریه گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان، 1380.
17- رحیم­اف، افضل­الدین، بررسی و نقد اندیشه­های اجتماعی، سیاسی و دینی سرسید احمدخان هندی، تهران: پیام مبلغ،سال پنجم، شماره 6 ، صص 59 تا 88 ، بهار و تابستان1390.
18-  سید احمدخان هندی، تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان، ترجمه محمد تقی فخر داعی  گیانی، تهران: شرکت تضامنی محمد حسن علمی و دیگران، 1332 .
19- عارفی، محمد اکرم، جنبش اسلامی پاکستان، بررسی عوامل ناکامی در ایجاد نظام اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1382.
20- علی، بختیار، آیا با لاکان می­توان انقلابی بود؟، ترجمه سردار محمدی، چاپ دوم، تهران: افراز،1395.
21- عنایت، حمید، سیری در اندیشه سیاسی عرب، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، 1389.
22- فوکو، میشل، ایران: روح یک جهان بی­روح و نه گفتگوی دیگر با میشل فوکو؛ ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، 1379.
23- فیرحی، داود، قدرت دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نشرنی، 1378.
24- مراد، آ و دیگران، نهضت بیداری در جهان اسلام، ترجمه سید محمد مهدی جعفری، تهران: شرکت انتشار با همکاری انتشارات فرهنگ، 1362.
25- مشیر الحسن، جنبش اسلامی و گرایش­های قومی در مستعمره هند، ترجمه حسن لاهوتی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1367.
26- مک دانل، دایان، مقدمه­ای بر نظریه گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری،تهران:  فرهنگ گفتمان، 1380.
27- منوچهری، عباس، قدرت، مدرنیسم و پست مدرنیسم، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، تهران: شماره121 و 122، 1376.
28- میلانی، عباس، تجدد و تجددستیزی در ایران، تهران: نشر آتیه، 1378.
29- نش، کیت، جامعه شناسی سیاسی معاصر جهانی شدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمد تقی دلفروز، چاپ پنجم، تهران:  انتشارات کویر، 1387.
30- نقیب زاده ، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین­الملل از وستفالی تا امروز، تهران: قومس،1387.
31-واثقی، صدر، سیدجمال الدین­حسینی،بنیانگذارنهضت­های­اسلامی، تهران: شرکت­سهامی انتشار،1348.
32- هاردی،پیتر، مسلمانان هند بریتانیا، ترجمه حسن لاهوتی، تهران: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1369