نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار محترم گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
شخصیت از مهم‌ترین عناصر روایت است. شاعران و نویسندگان همواره می‌کوشیدند با پردازش دقیق شخصیت‌ها، قدرت هنری وفکری خویش را به نمایش بگذارند. شیرین، قهرمان منظومة عاشقانة شیرین و خسرو، امیر خسرو دهلوی از مهم‌ترین شخصیت‌های روایات عاشقانه فارسی است و روایت‌های متنوع از شخصیت وی در بازنمایی اندیشه‌ راویان مؤثر است و به درک بهتر اثر کمک می‌کند. این جستار با کاربست نظریة انیاگرام، به بررسی شخصیت شیرین می‌پردازد. انیاگرام دانشی مهم، حاصل عرفان شرقی و روانشناسی مدرن است و در پی ترسیم روابط پیچیدۀ انسان‌ها است. انیاگرام شخصیت انسانها را به نه تیپ تقسیممی‌کند. در پژوهش حاضر ابتداانیاگرم معرفی شده سپس تلاش گردیده است تا بر اساس آن، تیپ شخصیتی شیرین در روایت امیرخسرو دهلوی در شیرین و خسرو مورد بررسی و تحلیل و تطبیققرار گیرد. در این پژوهش تحلیلی- تطبیقی که بر اساس داده‌های کتابخانه‌ای از شخصیت شیرین و تطبیق آن با مبانی نظری انیاگرام انجام شده است مشخص شده که شخصیت شیرین با تیپ ششم یعنی «وفادار و وفاجوی» منطبق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enneagram Reconsideration of Shirin character in Amir Khosrow Dehlavi’s Shirin & Khosrow Poetry”

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Samkhaniani 1
  • Effat Ghafoori 2

1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Birjand University (Corresponding Author)

2 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Birjand University

چکیده [English]

Enneagram Reconsideration of Shirin character in Amir Khosro Dehlavi’s “Shirin & Khosro” Poetry.

Abstract:
The characters are the most important elements of a story for understanding the romantic fiction. Different narratives of a story may represent different images and explanations for its characters and impact on narrator’s diverse ways of thinking; it also helps to understand the reason of different feedbacks to each narrative. The enneagram as an important knowledge seeking its root in the combination of oriental mystic with modern psychology tries to describe complex relations of human kind. Nowadays enneagram is being used in education systems, social and sport managements and parents training in order to re-understand the concerning personality types of characters. This comparative analytical article based on library data and primarily tries to introduce enneagram model. After sufficient discussing and comparing and analyzing the data we show that the character of Shirin in Amir Khosro Dehlavi’s “Shirin & Khosro” story accordance with type six based on enneagram model. The article concludes that the character of Shirin is charming, skeptical and also loyal and generally corresponds to the sixth Type of the nine enneagram types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Amir Khosrow Dehlavi"
  • "Enneagram"
  • " Shirin's Characteristic Type"
  • " Shirin & Khosrow"
  • "Persian Narratology"