نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد مشهد

3 استادیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

هندوستان سرزمینی است که بیش از سیصد سال(933-1274ه.ق) تحت حکومت پادشاهان مسلمان و پارسی‌گوی مغول بوده است. بابر سرسلسله مغولان هند با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از جنبه‌های فرهنگی و هنری در پیشبرد اهداف و حفظ پایه‌های حکومت خود و جانشینانش، از آن استفاده کرد. حمایت بابر از هنرمندان، از دلایل مهاجرت هنرمندان بوده که در رشد هنر و معماری در این دوره تاثیرگذار بوده است. هدف مقاله حاضر، تبیین نقش بابر در رونق هنر و معماری و دستاوردهای او در دوره حکومتش به عنوان بنیانگذار حکومت مغولان هند می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بابر بعنوان بنیانگذار سلسله مغولان هند، با هنرهای نقاشی ،خوشنویسی و معماری آشنایی داشته است. براین اساس سوال اصلی پژوهش حاضر این است که: بابر چه نقشی در رونق و شکوفایی فرهنگی در عرصه هنر و معماری داشته است؟ پژوهش پیش رو به شیوه نظری و تاریخی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تدوین شده است و می‌کوشد تا به بررسی نقش و عملکرد بابر در رشد هنر و معماری و دستاوردهای هنری او بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Babur's role in the flourishing of art and architecture

نویسندگان [English]

  • Jaleh Ghezelayagh 1
  • Ahmad Fooladian 2
  • alireza Abdolahi khoshmardan 3

1 PhD student, Department of Islamic History and Civilization, Azad University of Mashhad

2 Associate professor, sociology department,,Islamic Azad University, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of History and Civilization of Islamic Nations, Faculty of Theology , Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

India is a land that has been ruled by Muslim and Persian-speaking Mughal kings for more than three hundred years (1526-1857). Babur, the Mughal dynasty of India, used it by planning and utilizing cultural and artistic aspects to advance the goals and maintain the foundations of his government and his successors. Babar's support for artists was one of the reasons for the migration of artists, which influenced the growth of art and architecture in this period. The purpose of this article is Babur's role in the prosperity of art and architecture and his achievements during his reign as the founder of the Mughal Empire in India. The research results indicate that Babur, as the founder of the Indian Mughal dynasty, was familiar with the arts of painting, calligraphy and architecture. Accordingly, the main question of the present study is: What role has Babur played in the prosperity and cultural flourishing in the field of art and architecture? The present research has been compiled in a theoretical and historical way and using library resources and tries to study the role and function of Babur in the development of art and architecture and his artistic achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babur
  • Indian Mughal
  • Tolerance
  • Art and Architecture