نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار محترم گروه هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

10.22111/jsr.2022.34454.2081

چکیده

همچنان که عشق از دیرباز در نسخ منظوم فارسی از پر کاربردترین و عمیق‌ترین معانی برای خلق شاهکارهای ادبی بوده است. در نسخه شعری سوز و گداز نیز مضمونی داستانی واقع می-شود تا خودسوزی زنی بیوه در مراسم سوزانده شدن جسد همسرش و همراهی او تحت عنوان "سنت ستی" ستایش گردد. به‌همین‌ترتیب نیز نگاره‌های این نسخه چنان مصور گردیده‌اند که پژوهش حاضر فرض پنداشته: نگاره‌ها بر آن دسته از اصول و قواعد نگارگری تجسم یافته‌اند تا در راستای پایبندی به متن شعری، نقش‌آفرینی دو دلداده هندی در وصال به یکدیگر را مصور سازند. نتایج مبتنی بر تحلیل‌های کیفی نشان می‌دهند که هنرمند به تبعیت از ماهیت ادبی نسخه (موضوع هندی، زبان سرایش فارسی) در تعاملی دو سویه از مکاتب نگارگری عصر خویش در ایران و هند بهره برده و در ساختار خطی، ترکیب‌بندی و تقسیمات طلایی آثارش تمهیداتی بصری را لحاظ نموده است. از جمله با عطف توجه به مربع شاخص، شخصیت‌های اصلی داستانی را در مرکز آثار قرار داده و با کاربرد عناصر نمادین (نقطه، خط، سطح و رنگ)، فضاسازی باغ‌مانند، اجتناب از تزئین در کادر و بعدپردازی در صحنه‌های داستانی سعی کرده منتج شدن سرنوشت عشاق به ستی را مدلول سلسله رویدادهای پیش‌آمده بر سر راه عشق بنمایاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reading on the structure of suz and gudaz Masnavi paintings (available at the Walterz Museum)

نویسندگان [English]

  • Fahima Zarezadeh 1
  • zhila yarali 2

1 Department of Islamic Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Islamic Art Group. College of Arts and Architecture . Tarbiat Modares University. Tehran . Iran

چکیده [English]

Just as love has long been one of the most widely used and profound meanings for the creation of literary masterpieces in Persian poetry. The poetic version of Souz and Gadaz also includes a story to praise the widow's self-immolation during the burning ceremony of her husband's body and his companionship under the title of "traditionalism". Similarly, the drawings in this edition are so illustrated that the present study assumes: The paintings are embodied in those painting principles and rules that, in order to adhere to the text of the poem, illustrate the creation of two Indian lovers in connection with each other. The results based on qualitative analyzes show that the artist, following the literary nature of the version (Indian subject, Persian composition language) in a two-way interaction, used the paintings of her time in Iran and India. And in the linear structure, composition and golden divisions of her works, she has considered visual arrangements. For example, by focusing on the index square, the main characters of the story are placed in the center of the works and by using symbolic elements (dot, line, surface and color), creating a garden-like atmosphere, avoiding decorating in the frame

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: structure
  • burning and melting
  • drawing
  • traditionalism