دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 7-177 
3. سیر وسلوک عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی

صفحه 45-68

قربان علمی؛ مرضیه باغستانی؛ معصومه فتحی