دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 135-7 

مقاله پژوهشی

1. قاعده کاهی و غرابت قاموسی در غزلیات بیدل دهلوی

صفحه 7-24

محمد اکبری حبشی؛ حمید رضا فرضی؛ علی دهقان


3. تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری

صفحه 43-58

کمال رضایی شعبان؛ محمود حسن آبادی؛ عبدالله واثق عباسی


5. مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره

صفحه 77-96

فاطمه عرفانی واحد؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمد امیر مشهدی


6. دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی

صفحه 97-116

احمد رضا کیخای فرزانه؛ سودابه سلیمی خراشاد