دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-172 
2. رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در هند

صفحه 27-44

وحید پورشهابی؛ نورمحمد یعقوبی؛ علیرضا نادریفر


7. سلسلة قادریه و شیخ عبدالقادر گیلانی

صفحه 121-136

نیره السادات همزه عراقی؛ علی محمد موذنی