دوره و شماره: دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398 
11. پژوهشی در ساختار معماری کاخ مسعود سوم در غزنه

صفحه 191-212

سید رسول موسوی‌حاجی؛ اسدالله جودکی عزیزی؛ سحر عبدالهی


13. چچ‌‌نامه؛ حلقۀ‌‌‌‌ آغازین تاریخ‌‌‌‌نگاری اسلامی در هند

صفحه 235-256

سیاوش یاری؛ مسلم سلمانی‌یان؛ محبوبه پورجعفری